243. Rudolf II. Jaroslavovi Bořitovi z Martinic: schvaluje úmysl jeho zavésti na svých statcích víru katolickou, a oznamuje, le arcibiskupovi Pražskému poručení učinil, aby také na panstvích královských podobně se stalo.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 15. dubna 1602. — Sborník rkp. "Chaos rerum memorabilium" I. fol. 112 v arch. m. Prahy a konc. v arch. c. k. místodrž. král česk R. 109 -15.

Urozený věrný náš milý! Kácíme toho zprávu míti, že by toho oumyslu byl poddané tvé vedle vůle někdy urozeného Jiřího Bořity z Martinic a na Smečně, rady naší a nejvyššího kancléře království českého, strejce, tolikéž i Jiříka bratra tvého k náboženství starobylému křesťanskému a katolickému, vypudíc z týchž gruntův tvých všelijaké bludy, přivésti. Což my sobě netoliko obli bovati, nýbrž tebe i milostivě napomínati ráčíme, aby v tom takovém chvalitebném a pobožném před sevzetí svém setrval, nedadouc sobě v tom žádnému překážeti, to vše ke cti a chvále boží k místu vedl. Jakož jsme pak o tom, aby se i na všech panstvích našich v království tomto tolikéž stalo, jisté poručení důstojnému a urozenému Zbyňkovi Berkovi z Dube a z Lipého, arcibiskupu Pražskému, radě naší věrnému milému učiniti ráčili. Vědouc v tom vůli naši o tobě pochybovati neráčíme, než že se v tom dáleji jak zachovati věděti budeš. Dán na hradě našem Pražském, v pondělí po provodní ne děli léta 1602.

Rudolf m. p.

Zdenko Adalbertus Popel de Lobkovic. S. E. Bohemiae Cancellarius.

Ad mandátům S. C. M. proprium Jindřich z Písnice, Jan Menci.
Přihlásit/registrovat se do ISP