247. Matyáš Brokl V Broksdorfu, hofrychtéř, zprávu dává císaři Rudolfovi 77, že zjednal půjčkou peněz na válku tureckou kromě v 15 městech, o nichž již dříve zprávu podal, ještě v Táboře, Českých Budějovicích, Vodňanech, Písku, Sušici, Klatovech i Domažlicích 1860 kop míš.

V DOMAŽLICÍCH, v neděli Cantate [5. května] 1602. — Orig. v arch. místodrž. král. Česk. S. 15 (12—13).

Nejjasnější etc. Podle milostivého poručení VCMti jak času postního jminulého tak nyní po městech VCMti královských jedouc i pracujíc, i jinou podle toho komisí strany půjčky peněz k nevyhnutedlné potřebě VCMti na lid válečný do království Uherského při tom s pilností vyřizujíc, co tak koliv strany půjčky peněz v předešlých patnácti městech buďto při obcech neb jistých osobách dosti pracně objednáno jest, to sem VCMti předešle skrze dvojí relaci ve vší poníženosti v známost uvedl. Co pak nyní dáleji v těchto nížepsaných sedmi městech strany další půjčky zpuosobeno jest, toho VCMti opět poníženou zprávu svou činím.

Předně a nejprv v městě Táboře. Ti k přednesené jim ode mne milostivé vůli VCMti veliké omluvy, nemožnosti a nedostatky své nynější předkládajíc oznámili, že jim na tento čas k této VCMti bezelstné potřebě jakou sumu peněz shledati, byť pak nejradéji chtěli, nikoli možné není; nebo přikoupivši k obci statky tudy až posavad u velikých dluzích že zůstávají a z sebe ouročiti musejí, tak že jak od obce tak při sousedích se nic toho zpuosobiti nemohlo.

V městě Budějovicích Českých měštěnín jeden, jménem Jiřík Hirsch, ten se podvoluje VCMti jeden tisíc kop míš. zapůjčiti, však takové sumy peněz že dřívěji opatřiti a shledati moci nebude, nežli k sv. Havlu nejprve příštímu podvolil se takovou sumu do ouřadu rentmistrského proti jistotě VCMti vyčisti. Id est 1000 kop. míš.

V městě Vodňanech. Když toho též u nich hledáno bylo, oznámili, že jsou nějakou vísku k obci koupili a k té své vlastní potřebě pro nedostatek a schuzení též obce jich v žádné peníze se objíti, nýbrž jinde že jsou se zdlužiti museli a z nemalé sumy že z sebe ouročiti musejí.

V městě Pisku. Tu též jak při obci tak i sousedích jich pro nynější jejich velikej svízel a nedostatek žádné půjčky peněz se zpuosobiti nemohlo.

V městě Sušici tolikýž nedostatky svými nynějšího času velice se vymlouvají a nemožnosti své předstírají.

V městě Klatovech jest s Jiříkem Kožkou, kterého mezi sebou nejmožnějšího bejti praví, o půjčku peněz s dostatkem jednáno; ten jest se též vysoce omluvná činil, že na tento čas při penězích ležatých není, též oznámil, že některou sumu peněz na soudu má, kteréž se dosuzovati musí, a jak by nejdřívěji přísudku dosáhl, že proti tomu není, aby nejměl některé sumy VCMti zapůjčiti. Daniel Korálek ten jest, jak se zpráva činí, člověk dosti zásobný, při kterémžto více jednoho sta kop půjčky a to k sv. Duchu obdržeti sem nemohl; ten jměl-li by na komoru VCMti k dalšímu s ním o to jednání obeslán bejti, toho k milostivé vůli VCMti a dalšímu o tom nařízení s poníženosti při pouštím. Id est 100 kop mís. Václav Verštatek uvolil se mezi tímto časem a sv. Duchem 200 kop míš. proti odvedení jistoty do ouřadu rentmistrského vyčísti.

V městě Domažlicích, tu ouřad ačkoliv již předešle za VCMti 1440 kop míš. sobě ujištěných mají, však se uvolují k té sumě ještě 560 kop míš. zapůjčiti, tak aby vší sumy 2000 kop míš. bylo, kterýchžto 560 kop míš. při sv. Duše nejprve příštím do ouřadu rentmistrského naproti jistotě na sumu 2000 kop miš. se vztahující vyčísti a předešlou jistotu zase navrátiti chtějí. Id est 560 kop míš.

Z kterýchžto nadepsaných sedmi mést jisté sumy peněz k tomuto času sv. Ducha a k sv. Havlu nejprve příštímu objednáno jest 3 860 kop míš.

Podle kteréhožto VCMti tak milostivého poručení se poslušně chovajíc tuto svou pravdivou zprávu a relací ve vší poníženosti a podle toho jakožto věrný poddaný VCMti ve vší poddanosti se poručena činím. Datum na městě Domažlicích v neděli Cantate léta 1602.

 

    1. VCMti věrný poddaný

M. Brökl, hofrychtýř.
Přihlásit/registrovat se do ISP