251. Jakub Menšík z Menštejna arcibiskupovi Pražskému, že k žádosti jeho psaní učinil presidentu komoří/ české o nařízení všem kněžím na panství Krumlovském, aby se arcibiskupem spravovali; zmiňuje se též o novém kostele při špitále Krumlovském a že drahný počet jest lidí poddaných, kteří při víře katolické zůstávají.

NA KRUMLOVĚ Č., ve čtvrtek na nebevstoupení Pána Krista [16. května] 1602. — (Mg. v arch. arcib. Pražsk.

Recepta ab anno 1601—1602.

Vysoce důstojný kníže etc. Jakož mi psáti ráčíte, abych toho při JMti panu presidentu komory české nápomocen byl, aby farářům a kněžstvu na panství Krumlovském ode pána poručeno bylo, aby VknMt jakožto arcibiskupa a loci ordinaria za vrchnost svou uznávajíc povinnou uctivost prokazovali, VknMtí se řídili a spravovali: i v pravdě bych to byl se vší chutí rád tak, jakž tím povinen jsem, při JMti pánu fedroval, ale teprva jest mi VknMti psaní dodáno včera u večer, když již JMt pán ráno se se mnou v oboře Netolické rozjeti a ku Praze obrátiti ráčil, a já jsem zase na Krumlov přijel. Píši však o tom i také strany toho nového kostela ve špitále Krumlovském JMti pánu příležitě a, jaká v tom JMCské milostivá resolucí bude, nepominu to všeckno ihned s ochotností poslušně vyříditi. A poněvadž předešlé zůstání mezi VknMtí a JMti pánem strany těch farářův a kněžstva (jakž v psaní svém dokládati ráčíte) jest jisté, nepochybuji, nežli že to také průchod svůj míti bude.

Ten kostelíček ve špitále jest zavřenej a od něho klíče k sobě vezmu. Dnes a včera jsem také zvonění na zámku k dnešní slavnosti způsobem, jakž u fary se děje, nařídil s potěšením lidí zdejších katolických nemalým, poněvadž to od dávnlho času zastaveno bylo. Pán Bůh rač dále slávu jména jeho svatého a víru svou svatou katolickou na tomto panství Krumlovském rozšiřovati, nebo v pravdě poznávám, že drahnej počet lidí té svaté víry se přídržejících pozůstává; pán Bůli račiž jim dáti ty správce, kteří by je v tom zdržovati a potvrzovati a ty, kteří od pravé cesty jsou zbloudili, zase náležitejmi prostředky napravovati uměli, v čemž na hodném katolickém hejtmanu zde záležeti bude. Datum na Krumlově českém, v čtvrtek slavný Nanebevstoupení Pána Krista léta 1602.

VknMti starodávní poslušný služebník

Jakub Menšík z Menštejna.


Přihlásit/registrovat se do ISP