252. Kněz Jan z Vinoře, děkan Krumlovský, a kněz Václav Lariš, děkan Budějovický, arcibiskupovi Pražskému oznamují, že nařízení jeho strany obeslání farářův k panství Krumlovskému příslušejících posud vyplněno býti nemohlo. Jan z Vinoře podává mimo to v doušce a v přílohách rozličné zprávy o děkanství Krumlovském a o farách k němu náležejících.

NA KRUMLOVE, ve čtvrtek den na nebevstoupení Páně [16. května] 1602. — Orig. v arch. arcib. Pražsk. Recepta ab anno 1601—1602.

Modlitbu etc. Vysoce důstojné kníže a pane, pane mně milostivý. Psaní, kteréž jste mi učiniti poručiti ráčili, jehož datum jest v neděli Rogationum [12. Maii], v středu po poledni jsem přijal a z toho poručení VknMti jsem porozuměl strany obeslání farářuov k panství Krumlovskému příslušejících, též i kostelíka v nově vystaveného, kterýž VknMti postoupen býti má. Že pak před tím v outerý ráno JMt pan president etc s jinými pány komisary odsad do Netolic odjeti ráčil, nevěděl jsem co jinšího tehdáž před sebe vzíti, než na navrácení pana Jakuba Menšíka, kterýž brzce zase na Krumlov od onud se navrátiti měl, čekati a s nim o tu věc se poraditi. Protož téhož večera, jakž brzo pan Menšík z vozu ssedl, před něho jsem předstoupil a, co by dále s touž věcí od VknMti nařízenou dáti se mělo, jsem se dotazoval, zdaliž by on v nepřítomnosti pana presidenta tu věc na sebe přejíti a vyříditi chtěl. On pak vymlouvaje se oznámil, že toho na ten čas učiniti nemůže, nýbrž že po témž poslu odpověď svou VknMti dáti a zatím, až by se zase posel navrátil, věci JMCské sobě poručené říditi a odbejvati chce; a tak táž věc od něho poodložena jest.

Pan děkan Budějovský na poručení VknMti hned také (ač v nedostatku zdraví svého postaven jsa) hotově zde se najíti dal, chtě spolu se mnou bedlivě rozkazu VknMti zadosti učiniti; ale vida že pro vejš dotčenou příčinu tomu se zadosti státi nemůže, zase domů se odebrati strojí; potomně pak, kdyžkolivěk táž věc k místu svému přijíti míti bude, nepomine spolu se mnou vůli VknMti skutkem dokázati. S tím se VknMti společně v ochranu poručena činíme. Datum na faře Krumlovké ve čtvrtek den hod slavný Vstoupení do nebes pána a spasitele našeho léta Páně 1602.

VknMti povolní a poslušní kaplane

K. Jan z Vinoře, K. Václav Lariš.P. S. Osvícené kníže a pane, pane můj milostivý. Za slušné mi se vidělo s VknMti se poraditi strany některých věcí, kteréž se za času spravování JMti pána pana z Rožmberka na újmu fary Krumlovské sběhly, totiž že JMt pán anno 1593 po smrti nebožtíka kněze Šebestiána, někdejšího kazatele německého v Krumlově, některá privilegia a nadání fary Krumlovské k sobě přijíti a ty až posavad za sebou zadržovati ráčí.

Item, že JMt pán, když po témž knězi Šebestianovi oumrť bráti rozkázati ráčil, jednu truhličku s penězi sirotčími také tehdáž vzíti a na zámek odnésti poručiti ráčil, tak že sirotci k faře Krumlovské příslušející podíly své podnes od JMti pána dostati nemohou.

Item, tehdáž také drahně nádobí cínového, kteréž před časy páni z Stradova beneficiantuoin Krumlovským jsou nadali, na zámek pobráno jest bylo, a jakž zpráva jest, to nádobí JMt pán rozpustiti a jinače slíti a k potřebě své obrátiti poručiti ráčil.

Item JMt pán dokudž panství Bechyňské v držení míti ráčil, ráčil jest od fary Krumlovské dva poddané ve vsi Zhoři u Soběslave ležící (na kteréžto podstatný list až posavad zde máme) odníti a ty potomně JMti panu Adamovi z Šternberka prodati. Pokudž by se vidělo VknMti o týchž věcech jaké napomenutí JMti pánu poručiti učiniti, dokudž ještě zde pan Menšík zůstávati bude, žádám, že mi v tomto milostivě rady uděliti VknMt ráčí, tak aby sirotci farní i věci zádušní k nápravě své přijíti mohli. Svým časem o jiných ještě věcech VknMt zpraviti jsem umínil Joannes a Vinorze.

[Na zvláštním lístku]: Osvícené kníže. Na panství Netolickém (kteréž také JMCské již odvedené jest) jest několik far, na kterýchž na větším díle haeretici parodii bydlejí, fara pak Netolická předešle immediate k děkanství Budějovskému pod správu náležela; ráčí-li VknMt co o nich napotom chtíti naříditi, na ten čas toliko vidělo mi se za slušné VknMt napomenouti. Joannes a Vinorz.

[Na jiném lístkuj: Osvícené kníže. V známost VknMti uvozuji, že na ten čas na panství Krumlovském dvě fary prázdny se nacházejí, totiž v Oujezdě česká a v Zátoni německá, od kteréžto Zátoňské fary kněz Henricus Tarco jsa na poručení JMti pana z Rožmberka vysazen rejstra regentuom panským odvésti musel, kteréž až posavad za nimi zůstávají, a on kněz Tarcho jako ztracená ovce nemaje žádného opatření v podružství na pohořalé faře v Rozntalu zůstává. Joannes a Vinorz.
Přihlásit/registrovat se do ISP