259. Purkmistr a rada města Písně žádají komoru českou, aby berni zadržalou z r. 1577 se statku Směčického po Fr. Malešickém z Poutnova platiti nemuseli, poněvadž snesení sněmovní takovouto berni platiti nenařizuje.

V PLZNI, 29. května 1602. — Orig. v MS: "Snesení obecní od 1. 1581" v arch. města Domažlic.

Službu etc. Ráčili jste nedávno pominulých dnův k nám do města Plzně dvě osoby vypraviti a jim o tom, aby od nás berni z statku Směčického za držení někdy Fridricha Malešického z Poutnova nevypravenou a při tom jeden termin berně domovní z lidí poddaných našich za této etc 71 zadržalou vyzdvihli, poručiti. I nenadavše se takového proti nám nastoupení a jsouce nyní v jiných velikých a znamenitých se vší obcí naší obtížnostech postaveni, poručili jsme ihned to v kanceláři naší, zdali by se na odvedení týchž berní jaké kvitancí nacházely, se vší pilností vyhledávati. Kdež předkem nacházíme to, že jsme my nejprve za léto etc 76 berni z lidí poddaných k městu přináležejících proti pořádné kvitancí, též také potom i jinou berni druhého dílu vedle kvitancí, kteréž datum na hradě Pražském ve středu po svatém Jeronýmu léta etc 77, i s škodami, což jich tehdáž pro výjezd pánův berníkův dáti se muselo, z týchž lidí zouplna toho roka dali a odvedli. A poněvadž nám vedle sněmův obecních nic více mimo toliko jeden díl za jeden každý rok dáti se nedostalo, najíti toho při sobě nemůžeme, abychom na tento čas čím dáleji a výšeji z týchž lidí poddaných našich spravedlivě povinni býti měli.

Co se pak berni od někdy pana Fridricha Malešického z Poutnova z lidí poddaných jeho zadržalé dotyce, to a takové proti nám nastoupení vidí se nám též býti proti nejednomu snesení sněmovnímu; neb věděti o tom ráčíte, že jest netoliko týmž sněmem obecním nejvyšším berníkum k vyupomínání všech starých reštantův od jednoho každého obyvatele království tohoto jistý čas ukládán býval, ale také to se též artikulem sněmu obecního, kterýž na hradě Pražském ve čtvrtek po neděli Jubilate léta minulého etc 78 držán byl, patrné učiniti může, že jsou všickni tři stavové za to JMCské, aby od takových reštantův, kteréž by buďto na statcích na takových lidí zemřelých aneb rozprodaných a jiných těm podobných zůstávaly, milostivě upustiti ráčil, poddaně prosili, i při žádosti své zůstaveni byli. Nad to výš týmž sněmem obecním nejvyšším berníkum o tom, aby berni při každém terminu přišlou zouplna k vyupomínání přivedli, a pokudž by jaké reštanty bezelstně pozůstaly, a oni je od zavření téhož sněmu až do tří let nedobyli a nezvyupomínali, že již po vyjití výš dotčených tří let žádný více z takové berně napomínán býti nemá, dostatečné vyměření se stalo, s tím toho doložením, pokudž by nejvyšší berníci komu v tom folk činili a skrze nedbanlivost svou reštanty vyupomínati obmeškali, že o to k týmž berníkum hledíno býti má, jakž to týž artikul sněmovní v sobě siřeji obsahuje. I kterakž tehdy to, čehož jiní reštantníci osvobozeni jsou, anebo vedle téhož snesení obecního jiní z toho odpovídati měli, nyní po vyjití mnoho let zemských při nás po smrti nadepsaného pana Fridricha Malešického spravedlivě vyhledáváno býti může, toho sami jakožto páni spravedliví při sobě povážiti moci ráčíte. Protož za to VMtí s uctivostí žádáme, poněvadž v té jedné i druhé.příčině, čehož se tu při nás vyhledává, patrné a dostatečné odvody pro sebe máme, že nás při tom svolení obecním zůstaviti a toho, abychom se o nynější pomoci sněmovní starajíce je bez dalších obtížností vypraviti mohli, nám laskavě příti ráčíte. S tím se VMtem dobře a šťastně míti vinšujeme. Datum v Plzni v středu po slavném hodu seslání Ducha svatého na apoštoly léta 1602.

Purkmistr a rada města Plzně.
Přihlásit/registrovat se do ISP