261. Rudolf II oznamuje purkmistru a radě města Tábora, že dne 30. června u nich 1000 koní jízdných mustrováno a pod velením Matyáše hraběte z Thurnu do Uher proti Turkům vypraveno bude, i nařizuje jim, aby se k tomu zachystali potřebnou potravou a obrokem, tak aby vojsko příčiny nemělo lidem bráti a škoditi.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 12. června 1602. — Orig. v arch. města Tábora. B. III.

Rudolf etc. Opatrní věrní naši milí. Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z jistých a uznalých příčin se v tom konečně ustanoviti a v radě zavříti ráčili, aby tisíc koní jízdných, kterýž z tohoto království Českého proti nepříteli Turku podle jiného válečnýho lidu vypraven a vyslán býti, a ten urozený Mates hrabě z Thurnu, věrný náš milý, vésti má, se u vás v městě sjel a tu posledního dne měsíce Junii, to jest v neděli po sv. Petru a Pavlu nejprve příští, zmustrován a hned odtud do království Uherského do pole s pomocí pána Boha vypraven byl. A poněvadž se pro tejž počet lidu, který se tak k vám do města sjížděti bude a sjede, profantuov, potrav a obrokuov koňských pro pohodlí a vychování jejich náležitě potřebovati bude, protož vám poroučeti ráčíme, abyste to při sobě i spolusousedích a obyvatelích svých skutečně nařídili a opatřili, aby se všelijakými potravami a profanty, zvláště pak od obrokuov koňských, zásobili a zachystali, tak aby ten válečný lid za slušnou záplatu pohodlí a náležitého fedrunku užiti mohl a sobě co slušně stěžovati a příčiny žádné chudým lidem bráti a škoditi neměli. Nebo jsme listy našimi odevřenými a po kraji rozeslanými všem vuobec o tom oznámiti a poručiti ráčili, aby všelijaké potravy, též obroky koňské k vám k městu s dostatkem vezeny byly, a těmi abyste fedrováni byli. Kdež pochybovati neráčíme, než že se v tom tak a nejinač poslušně a poddaně zachováte vědouce, že na tom jistu a milostivou vůli naši císařsků naplníte. Dán na hradě našem Pražském v středu po sv. Medardu léta šestistého druhého etc.

Rudolf m. p.
Přihlásit/registrovat se do ISP