264. Voršila Tachovská, abatyše kláštera Týneckého, žádá Gotharda Floriana Ždárského ze Ždáru na Červeném Oujezdci a Jenči, aby svým poddaným ve vsi Pozdní nařídil, by přijali katolického faráře, kterého jim tam na poručení arcibiskupovo dala, neboť týž také pod obojí pod známými podmínkami přisluhovati se zavázal.

V KLÁŠTEŘE TÝNECKÉM, 19. Junii 1602. — Orig. sub. "Varia miscellanea" v arch. arcib. Pražsk.

Modlitbu svů vzkazuji VMti, urozený a statečný rytíři etc. Nemohu VMti tajiti, kterak jest mi JMkn. pán pan arcibiskup Pražský ráčil poručiti, abych faráře svěcení pořádného římského k posluhování v chrámu Páně do vsi Pozně nařídila, kteréhož také před rukami majíce nepominula sem jak VMti poddaným Pozenským tak i jiných pánů sousedů k témuž zadusí náležejících to v známost uvésti. Kteřížto nad tím se zastavují a sobě za vejmluvu berou, že toho bez vrchností svejch učiniti nemohou oznámivše, že mají sobě poručeno, aby se žádnejm jinejm knězem, nežli kterej by se jim líbil a přijíti viděl, nespravovali a neřídili. Já pak, nemoha proti takovému poručení JMkn. a znaje také věc slušnou křesťankou bejti, nemohla jsem pominouti, abych VMti tohoto kratičkého psaní jakožto kolatorkyně téhož záduší učiniti a o tom pánu v známost uvésti neměla smejšlejíce, že se pán toho učiniti zpěčovati, anýbrž při poddanejch svejch, poněvadž pod obojí způsobou, kteříž by toho žádostiví byli, též se jim, však aby zpověď zachovali a k tomu jako hovada nepřistupovali, tělem Páně posluhovati bude, dostatečně o tom poručiti a to při týchž poddaných svých Pozenských naříditi ráčíte, aby se tak zachovali a k poslouchání slova božího do chrámu Páně chodili a scházeli a pána Boha všemohoucího modlitbami svými předcházeli, jeho za smilování v hříších a potřebách našich, znaje nyní veliký hněv boží, jejž nám před oči předstírati a nás k polepšení napomínati ráčí, prosili. Za odpověď, jíž bych se spraviti mohla, žádám. Dat. v klášteře Tejneckém v středu 19. Junii léta 1602.

Voršila Tachovská, abatyše kláštera Tejneckého.
Přihlásit/registrovat se do ISP