274. Purkmistr a rada města Mělníka nad Labem vedle usnesení sněmovního přiznávají se k 9852 kopám 20 gr. č. statku obecního, z něhož k veřejné hotovosti postaviti mají dva koně; ze 185 sousedův usedlých vypraviti jim přijde osob 12 a z 20 Udí poddaných osoba jedna.

NA MĚLNÍCE, 3. srpna 1602. — Kopiář 1599—1603 fol. 257 v arch. města Mělníka.

List přiznavací strany veřejné hotovosti. My purkmistr a rada města Mělníka nad Labem známo činíme tímto listem přede všemi a zvláště tu, kdež náleží, že sme vedle jistého JMCské pána pana našeho nejmilostivějšího s nejvyššími JMtmi pány ouředníky a soudci zemskými, radami JMCské soudův dvorského a komorního, též osobami ze všech krajův království českého sněmem volenými snesení a nařízení léta tohoto etc. 1602. v outerý po sv. Máří Magdaleně strany veřejné hotovosti stalého statek pozemský města Mělníka, jakž jest léta Páně 1554. šacován byl, spravedlivě vyhledali, sousedy osedlé i lidi poddané obce a záduší našeho scisti dali, kteréhožto statku nachází se v sumě devíti tisících osmi stech padesáti dvou kopách dvadclti groších vše českých, a z té sumy šacunku dostane se nám dva koně; však co by se při vypravování těch dvou koní nám se sraziti mělo, neb s kým bychom spolčeni býti měli, při uznání JMCské zůstává; ze sta osmdesáti pěti usedlých sousedův dvanácte osob, též dvadcíti lidí k obci poddaných a zádušnich jednu osobu lidu pěšího vypraviti.

A že sme se v tom spravedlivě zachovali i peníze na ourocích žádných že nemáme, to jest pravdě tak, to přijímáme k svému svědomí. Pro lepší toho jistotu pečeť naši městskou k tomuto listu přiznavacímu přitisknouti sme rozkázali. Jehož datum v městě Mělníce v sobotu po sv. Petru v okovách 3. Augusti léta etc. 1602.

Téhož dne odeslali purkmistr a rada města Mělníka týž list přiznavací hejtmanům krajským a prosili za oznámení, ku kterému městu budou při vypravování drubého koně zbrojného připojeni, poněvadž suma statku jejich o 147 kop 40 gr. č. menší jest, než by se náleželo. Spolu nabízejí se, že by místo koně vypravili sami jednoho pěšího.

Zápis český tamtéž.
Přihlásit/registrovat se do ISP