287. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští purkmistru a konšelům města Hradiště hory Tábor: spoluměšťan jejich Václav Protivínský, berník sněmem léta 1598 k vybírání všelikých sbírek v kraji Bechyhském volený, zavázal se smlouvou učiněnou se svým spoluberníkem Oldřichem starším Svatkovským z Dobrohoště, že za náhradu 10 kop míšen, všecky berně sám vybírati i řádně odváděti bude; jelikož tak nečiní, poroučejí nejvyšší úředníci a soudcové zemští na žádost Jana Svatkovského z Dobrohoště, syna Oldřicha zatím zemřelého, aby Táborští nedbajíce žádných výmluv ani odkladův vypravili do Prahy Václava Protivenského, jenž v pondělí den sv. Kalixta [14. října] na hradě Pražském v soudní světnici se má postaviti a peníze i reštanty odvésti.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v sobotu po památce sv. Františka [5. října] 1602. - Záp. česk. v DZ. kv. č. 95 fol. MJ24.
Přihlásit/registrovat se do ISP