288. Oldřich Doudlebský z Doudleb, hejtman na Dobříši, žádá arcibiskupa Pražského za písemné potvrzení, že jednal z rozkazu jeho zapověděv nepořádnému knězi v Svatém Poli desátek, pro kteroužto příčinu pan Ctibor Malovec u císaře si stěžuje.

NA DOBŘÍŠI, 28. října K 1602. — Orig. v arcibisk. arch. Pražsk. sub: "Correspondentiae sub Antonio archiep. Prag. 1560 etc."

Službu svou VknMti vzkazuji etc. Oznamuji VknMti, kterak pan Ctibor Malovec a na Svatém Poli mezi některejmi stížnostmi svejmi JMCské pánu panu mému nejmilostivějšímu sobě stěžuje, kterak bych knězi jeho v Svatém Poli, jmenujíce ho pořádnejm knězem, desátku dávati zbraňoval a téhož kněze v tom sužoval, prosíc JMCské, aby témuž knězi jeho takovej desátek od poddanejch JMCské. poněvadž to sám o své újmě činím, dáván byl. a témuž knězi aby se náprava ode mne stala. I milostivý kníže, jest VMti dobře vědomý, majíce VMt toho zprávu hodnověrnou, že týž kněz žádný po řádný kněz není a jakž předešle tak i nyní nespravujíce se VknMti ani dolejší konsistoří, ráčili jste mi své milostivé poručení jedno i druhé oustní učiniti, i mám za to i skrze psaní, abych témuž knězi [zapověděl], aby mu takový desátky od poddaných JMCské dávány nebyly. I majíce já od JMCské a JMti pana presidenta a JichMtí pánův rad komory české sobě jistý poručení učiněno, co se kněží dotejče, v tom ve všem abych se VknMtí spravoval, i tak jsem učinil a vedli poručení VMti, takovejch desátků aby mu nedávali, rozkázal. Ale však mimo vůli VMti, což jsem jednou byvši u VMti jsem se omlouval a VMti oznámil, že na velikou prosbu některých dobrých poctivých pánův a přímluvu těch desátkův něco jsem jemu propustil, toliko z města Dobříše zanechal a nad to kněze pořádného, kterýž od VMti svěcení přijímal, že třetí neděli v Dobříši v kostelíku slouží, projednal.

I majíce s týmž panem Malovcem skrze dva pány komisaře, co by tu mezi námi bylo, rovnán a slyšán býti, že jsem toho nic sám o své újmě a mimo vůli VMti neučinil, nežli z rozkazu a poručení VMti, za to VMti služebně prosím, že mi toliko malejm psaníčkem učiníce toho doložiti a vysvědčiti ráčíte, že jsem nic o své újmě než toliko s poručením VMti učinil. A nad to ještě VknMti oznamuji, že bych tomu knězi toho desátku byl nepropustil, nežli připověděl mi, že se chce před VMti postaviti a toho vyhledávati, aby mu takový desátek od VknMti propuštěu byl; toho jest nic neučinil. A tak víceji mimo vůli VMti nemíním propustiti, leč to ukáže, že jest tak pořádný, jakž jej jeho pán vychvaluje. A což tu ráčíte k této mé žádosti učiniti, nepominu se toho VMti vším dobrejm jako starej a věrný služebník do mý smrti odsluhovati. A s tím VMt pánu Buohu v jeho v svatou ochranu poroučím. Datum na Dobříši v pondělí den sv. Šimona a Judy léta 1602.

VknMti vždycky volný a starý hotový služebník Voldřich Doudlebský z Doudleb,

hejtman na Dobříši.
Přihlásit/registrovat se do ISP