290. Rudolf Il nařizuje do všech krajů království Českého, aby berně domovní za role 1602, která dle usnesení sněmovního v případě vypravení veřejné hotovosti za stavy zůstati měla, přísně byla vybírána, jelikož s výpravy té sešlo.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 4. listopadu 1602. — Konc. v arch. c. k. místodrž. pro král. České. S 15—1.

Do všech krajův království Českého. Rudolf etc. Věrní milí! Jakož jest se léta tohoto 1602 y outerý po sv. Máří Magdaleně teď pominulé zde na hradě Pražském od nejvyšších ouředníkův, soudcův zemských, rad našich soudův dvorského a komorního a osob ze všech krajův sněmem obecným volených podle moci léta 1595 jim dané a zase sněmem obecným léta i 602 v pondělí po sv. Antonínu zde na hradě Pražském držaném obnovené z strany veřejné hotovosti a vejpravy lidu válečného na pomezí a hranice Uherské pro ochranu království Českého a zemí k němu příslušejících jisté snesení a svolení, avšak s tou jistou vejminkou stalo, jestliže by takový lid válečný způsobem tím, jakž ten artikul v sobě siřeji obsahuje a zavírá, vyzdvižen a do pole vypraven bejti měl, tehdy že s té roční berně podomovní sjíti a ta za stavy zůstati má: i poněvadž roku tohoto z daru pána Boha všemohoucího a z milosti jeho svaté k tomu nepřišlo, a s takové vejpravy schází, protož vás všech i jednoho každého zvláště napomínati a poroučeti ráčíme, aby jeden každý z vás takové oba díly berně domovní, což na něho dáti přijde, nic za sebou nezadržujíc, berníkuom krajským hned bez prodlévání zouplna odvedl a spravil jinače nečiníce. Nebo jestliže by se toho po tomto našem napomenutí a poručení nestalo, berníci krajští žádného v tom neušetřujíc podle poručení sobě od nás učiněného a pokut sněmem vyměřených k jednomu každému se jak zachovati věděti budou. O čemž vědouce jeden každý se před škodami jak uvarovati věděti bude. Dán na hradě našem Pražském ve čtvrtek po památce Všech svatých léta 1602.
Přihlásit/registrovat se do ISP