294. Bohuslav Jáchym Hasištejnský z Lobkovic a Jan Gerštorf z Malšvic, hejtmane kraje Boleslavského, císaři Rudolfovi podávají zprávu o zavření zboru bratrského v Mladé Boleslavi.

12. listopadu 1602. — Orig. v arch. místodrž. král. Česk. K. 109—1.

Nejjasnější etc. Jaké milostivé poručení VCMt, jehož datum v outerý po sv. Jeronýmu [l.Oct.], nám hejtmanům kraje Boleslavského, kteréž nám v pátek po sv. Linhartu [8. Nov.] vše léta tohoto 1602 s odesláním při tom dva exempláře z mandátu upečetěné [sic] dodáno, učiniti ráčili, tomu sme z přečtení jeho a jich poddaně porozuměli. Nejmilostivější císaři a pane, pane. Podle VCMti milostivého poručení tak sme poddaně a poslušně se zachovajíc učinili, v jistý den se snesouc, toti v pondělí den sv. Martina [11. Nov.] do města VCMti Mladého Boleslava se sjevše před sebe na rathous ouřad, konšely i obec toho města obeslali, předně VCMti milostivé poručení, týž mandáty před nimi publikovati a zjevně přečísti a potom tu, kdež náleželo, přibiti sme dali. A dáleji VCMti milostivé poručení a jistou vüli konajíc to sme při ouřadě toho města nařídili a dostatečně opatřili, že v přítomnosti naší ihned zboř bratrský při témž městě vedle téhož VCMti milostivého poručení a mandátů téhož dne sv. Martina zamkli a kolím zarazili a tak zaražený zboř pečetmi našimi sme zapečetiti dali. VCMti poníženě a poddaně oznamujeme, že sou se v tom ve všem ouřad s konšely vedle milostivého VCMti nám poručení a od nás zase na místě a jménem VCMti jim poručení ve vší ponížené poddanosti poslušně zachovali. A tíž bratří Boleslavští také ničemu se dokonce na odpor nestavějíce to k sobě poddaně a poníženě, dadouc VCMti milostivému poručení ve všem místo, přijali a nás k VCMti za přímluvu, abyste nejmilostivějším císařem, králem a pánem jejich bejti a zůstati ráčili, prosili. A tak vykonavše my VCMti milostivé poručení jakožto věrní a poslušní poddaní toho VCMti ve vší ponížené poddanosti tímto psaním naším zprávu, jakž samo v sobě jest, činíme, jsouce k VCMti té ponížené naděje, že tuto zprávu naši milostivě přijmouc milostivým císařem, králem a pánem naším zůstati ráčíte. Datum v outerý po sv. Martinu léta 1602.

 

    1. VCMti věrní poddaní Bohuslav Joachym HasištejnsJcý z Lobkovic

a Jan Gerstorf z Málšvic.




Přihlásit/registrovat se do ISP