295. Císař Rudolf II. nařizuje všem berníkům do krajů království Českého sněmem r. 1602 voleným, aby zadržalé sbírky a berně domovní na zaplacení lidu válečného v Uhřích s důrazem vyupomínali, poněvadž snesení sněmovní z r. 1595, dle kterého v případu výpravy proti Turkům dva díly berně domovní za stavy by zůstati měly, rohu tohoto 1602 místa nemá, jelikož é výpravy takové sešlo a stavové žádného nákladu na vojsko nevedli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 12. listopadu 1602. — Konc. v arch. místodrž. král. Česk. S. 15—10.

Rudolf etc. Urození a opatrní, věrní naši milí. Jakož jsme se s nejvyššími ouředníky a soudci zemskými, též radami našimi soudův dvorského a komorního a osobami ze všech krajův téhož království sněmem obecním volenými podle moci jim sněmem léta jminulého 95 dané na tom milostivě snésti ráčili, přišlo-li by na nás a toto království naše české aneb země k němu připojené od nepřítele našeho a krve křesťanské žíznivého a dědičného Turka jaké nebezpečenství, jak by témuž nepříteli s pomocí boží odpíráno a jedna země druhé s lidem jízdným i pěším v témž snesení našem doloženým na pomoc i retuňk přispěti měla; při kterémžto snesení taková vejminka jest se stala, jestliže by lid válečný jízdný i pěší způsobem v témž snesení našem doloženým z království našeho českého vyzdvižen a do pole vypraven býti měl, tehdy vedle vejminky v sněmu léta etc již na hoře dotčeného 95. učiněné oba díly berni domovní za stavy tohoto království že zuostati mají, jakž snesení to i jiné v sobě šíř obsahuje i zavírá: poněvadž jest roku tohoto s takové vejpravy lidu jízdného i pěšího sešlo, tak že jsou stavové na vejpravu těhož lidu, nebyvší ten ze země vyzdvižen a do pole vypraven, žádného nákladu a outraty nevedli a tak podle sněmovního svolení a téhož snesení již zase odvozováním berně domovní povinni jsou, my pak majíce lidu válečnému, kterýž až posavad v království našem Uherském v poli držíme, z pole abdankovati a je propustiti, k tomu ano i také na zaplacení lidu na zámcích a místech hraničných v témž království Uherském, k čemuž obzvláštně berně domovní od stavův svolena jest, znamenité sumy peněz potřebovati a za touž příčinou vám milostivě poroučeti ráčíme, abyste jak předně všeckny a všelijaké sbírky na vychování lidu válečného svolené, nicméně i také vedli toho berně domovní, totiž za termín sv. Bartoloměje ihned, ano i potom také za druhý termín sv. Mikuláše nejprve příští, když čas toho přijde, tak jakž o tom skrze mandáty naše vuobec po krajích v známost uvedeno a poručeno jest, od obyvatelův toho kraje, kdo jsou co toho buď sbírek aneb berní domovních za sebou posavad zadrželi, s pilností zvyupomínali a, kdož by se odvozovati zbraňoval, tomu každému podle sněmovního snesení jak pro sbírky tak i berni domovní zadržalou listem obranným v statek se uvozovali, žádného v tom neušetřujíce ani komu mimo termin v sněmu doložený lhůtu dávajíce, leč chcete, abychom se proto k vám tolikéž touž pokutou v sněme na vás a jiné berníky krajské, pokudž by tu co vaší nepilností a váhavostí sešlo, uloženou, zachovati poručili. O čemž sme vás již předešle jednou i druhé milostivě vystřehnouti a vám se ohraditi ráčili a teď i nyní ještě nakonec a naprosto vám tu vejstrahu dáváme, budete-li při tom v jaké nedbanlivosti a nepilnosti shledáni, že se vám proto beze všech dalších prostředkův v statek váš listem obranným uvázati a toho všeho na vás a statcích vašich skutečně postihati chtíti dáti ráčíme. Tím se spraviti na konec moci budete, neb na tom jistou a konečnou vůli naši císařskou naplníte. Dán na hradě Pražském, v outerý po sv. Martinu rytíři léta etc 1602.

Všem berníkům do krajův království Českého sněmem léta tohoto 1602 voleným.
Přihlásit/registrovat se do ISP