301. Královský rozkaz hejtmanům kraje Boleslavského strany zavření domu, kostelíku a školy bratří Boleslavských.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 6. prosince 1602. — Opis souč. v arch. místodrž. král. Česk. R. 109—1.

Rudolf etc. Urození a slovutní, věrni naši milí. Že ste na jisté poručení naše poslušně se v tom chovajíc zboř Boleslavský zavříti, kolím zabíti a sekryty neb pečetmi vašimi zapečetiti dali, tomu sme z relací vaší milostivě vyrozuměti ráčili. Avšak zprávu jistu jmíti ráčíme, že by v témž městě Mladém Boleslavi Bratří ještě duom velikej jmíti a školu držeti měli, což vše těmi slavných předkuov našich obzvláštně pak krále Vladislava a našemi vuobec vyhlášenými mandáty těžce zapo-vědíno jest. Protož nechtíce toho trpěti, aby oni Bratří jaké takové domy, collegia aneb tomu podobná obecní stavení jmíti, v nich se scházeti, bydleti a obývati, aneb také školy držeti a co toho nejmenšího v bludném smyšleném pikhartství svém provozovati jměli a mohli: vám poroučeti ráčíme, abyste do téhož města Boleslave hned neprodlévaje sjeli, takový duom, nicméně i ten kostelík při tom domě jako i školu jich, tak aby do téhož domu, kostelíku a školy se vcházeti nemohlo, povolajíc k tomu purkmistra a konšely v přítomnosti jich a spolu s nimi zavříti, kolim zaraziti a sekryty vašimi zapečetiti dali.

A dále kdež také k nadepsanému domu, jak zpraveni býti ráčíme, nemálo zahrad, luk, dědin i jiných gruntuov náleží, to abyste na místě a jménem naším při ouřadu konšelském tak opatřili, aby ty věci odprodávati, někam jinam obraceti nikderakž nedopouštěli, nýbrž nám toho všeho jisté poznamenání a vejpisy, jak, od koho a co k témuž domu nadáno a náležitého jest, odeslali; zatím pak těch všech věcí i jiných důchoduov k témuž domu, i také k škole správu v své opatrování do další naši císařské resoluci vzali, neb na tom vy i oni jistou konečnou vuoli naši císařskou naplníte. Dán na hradě našem Pražském, v pátek den sv. Mikuláše léta šestistého druhého etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP