306. Administrator a farářové konsistoře Pražské pod obojí žádají císaře, aby poručil městům Boleslavi Mladé, Tejnu nad Vltavou a Kutné Hoře vypuditi kněze nepořádné a dosaditi řádně ordinované.

V PRAZE, 14. prosince 1602. — Orig. v arch. místodrž. král. Česk. R. 109—1.

Nejjasnější etc. Jakož jest VCMt milostivým poručením od VCMti nám odeslauým milostivě poručiti ráčili, abychom při našich všech knězích k jurisdictí naší přináležejících to bedlivě, dostatečně i skutečně opatřili, tak aby všecky řády starobylé křesťanské od církve svaté nařízené a před tím od starodávna vždycky v kostelích pod obojí přijímajících s pobožností zachovali, tak jakž též poručení VCMti, jehož datum na hradě Pražském v pátek u vigilií sv. Matouše [20. Sept.] léta přítomného 1602. to vše v sobě šíře obsahujíc zavírá: podle kteréhožto VCMti poručení tak jsme se poddaně, hotově a poslušně zachovali a majíce před sebou všecky kněží naše domácí i přespolní jim sme milostivou vůli VCMti, co by VCMt při nás všech knězích jíniti a vyhledávati chtíti ráčil, ano i městům těm, kde se tíž kněží naši zdržují, zůstávají a od nás za správce církevní poddáni jsou, ač chtěl-li by v čem se na odpor stavěti a kněžím v vykonávání náboženství vkračovati, v známost uvedli. Kteřížto všickni kněží jednomyslně v tom všem dobrém státi a podle mšálu a rubriky znění se říditi a spravovati připověděli. Že pak nám velice na překážku jsou města tato: Mladá Boleslav nad Jizerou a Tejn na Vltavou (poněvadž ta města také k jiným městům VCMti v království Českém připsána a připojena jsou) a město Hora Kutná, to prve vždycky za naší paměti kněží od nás z konsistoře brávalo a v dobrým pořadu zůstávali, kterážto města nyní sekt rozličných plna jsou, kněží nepořádné mají, je přechovávají a jim v tom zlým posilu dávají, což zjevně proti patrnýmu milostivými! mandátu od VCMti vůbec vydanému čelí: i majíce my na to obzvláštní pozor a péči, aby to zlé svýho dalšího průchodu nemělo a se nerozmáhalo, nýbrž témuž milostivému poručení a mandátu VCMti se za dosti státi mohlo, za to VCMti poníženě a poddaně prosíme, že o tom skrze milostivý poručení VCMti, aby ti a takoví nekněží z týchž měst vyzdviženi a vypuzeni byli, a my na místě jich jiný pořádný od biskupův ordinovaný (kteréž před rukama máme) abychom dosaditi mohli, naříditi a poručiti ráčíte. S tím se VMti k laskavý ochraně poručena činíme. Datum v konsistoři arcibiskupství Pražského pod obojí přijímajících, v sobotu po sv. Lucii léta 1602.

VCMti věrní poddaní kaplane administrátor a farářové konsistoře arcibiskupství Pražského pod obojí.

[In rubro]: Fiat psaní do těch tří měst, na usnesení konsistoře aby ihned správu dali, jaké faráře mají a jakého svěcení. A suplikací tato nechť se schová.
Přihlásit/registrovat se do ISP