308. Císař Rudolf II. na zprávu učiněnou od konsistoře pod obojí, ze by Kutnohorští kněsí neřádných, poběhlcův ano i nekněží za faráře míti měli, poroučí šepmistrům i radě města Hory Kutné, aby ihned oznámili kanceláři české, jakého svěcení a od koho k nim podáni farářové jejich jsou.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 18. prosince 1602. — Orig. v arch. města Kutné Hory.

Rudolf Druhý etc Poctiví věrní naši milí. Zprávu toho jmíti ráčíme od velebného a poctivých administrátora a farářův konsistoře Pražské pod obojí přijímajících, věrných našich milých, že byste u vás na Horách Kutnách pořádných kněží za faráře na farách jmíti neměli, nýbrž poběhlce některé neřádné a nekněží chovali, čehož my jmíti a trpěti nemůžeme. A protož vám poroučeti ráčíme, abyste ihned beze všeho prodlévání zprávu spravedlivou, jak samo o sobě jest, o týchž farářích vašich, ja kého svěcení a od koho k vám podáni jsou, psaním vaším nám do kanceláře naší české učinili jinače nikoliv nečiníce. Dán na hradě našem Pražském v středu po památce Moudrosti boží léta šestistého druhého etc.

 

Rudolf.Poctivým šefmistruom a konšeluom města našeho Hory Kutny věrným našim milým. Dodáno 22. Januarii 1603.
Přihlásit/registrovat se do ISP