310. Císař Rudolf II. purkmistru, konšelům a vší obci města Boleslava Mladého pod trestáním na hrdle poroučí, aby hejtmanům krajským u vykonávání rozkazu císařského ve příčině zapečetění domu a školy bratrské nestavěli se na odpor.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 21. prosince 1602. — Konc. v arch. místodrž. král. Če.-k. R. 109—1.

Opatrným purkmistru, konšeluom a vší obci obyvateluom města Mladého Boleslava nad Jizerou milost naší císařskou a všecko dobré vzkazujem. Věrní milí. Tejna vás při tom nečiníme, že toho jistu zprávu jmieti ráčíme, když sou tyto dny hejtmane kraje Boleslavského k vám chtíc poručení naše z strany domu bratrského a školy vykonati přijeli, že sou se některé osoby z obce toho dopustily, shrnuvše se v nemalém počtu tomu se na odpor postaviti směly a k týmž hejtmanům jakožto komisařuom našim dosti nevážně a neušetrně se chovati jměly. Nad kterýmžto nevážným a všeteč ným předsevzetím žádného oblíbení jmíti neráčieme, nébrž nám stížné a vysoce protimyslné jest, a nechtíce toho žádnému trpěti, protož vám purkmistru, konšelům i vší obci a jednomu každému zvláště přístně pod skutečným na hrdle trestáním poroučeti ráčíme, abyste se jeden každý v takovém nenáležitém předsevzetí svém dokonce spokojili a v ničemž nejmenším v tom se jim hejtmanům krajským, aby poručení naše z strany zapečetění téhož domu bratrského a školy vykonati mohli, na odpor nestavěli pod skutečným, jakž vejš dotčeno, na hrdle trestáním, jinače nikoli nečiníce. Dán na hradě našem Pražském, v sobotu dne sv. Tomáše apoštola léta 1002.
Přihlásit/registrovat se do ISP