311. Rudolf II. věděti dává hejtmanům hraje Boleslavského, že obci města Boleslavi Mladé, kteráž protivila se zapečetění domu bratrského a školy, přísné poručení dal, aby na odpor se nestavěla; nařizuje hejtmanům, aby rozkaz císařský vykonali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 21. prosince 1602. - Konc. v arch. místodrž. král. Česk. R. 109—1.

Urození a slovutní etc. Zprávu toho jmíti ráčíme, když ste tyto dny na poručení naše do města Mladého Boleslave přijeli a témuž poručení za dosti učiniti, duom bratrský a školu zapečetiti chtěli, že sou se tomu některé osoby z obce shrnuvše se v nemalém počtu na odpor postaviti směly a k vám se nevážně a neušetrně chovati jměly. I věděti vám dáváme, že týmž Boleslavským i vší obci města toho mandátem neb listem naším odevřeným pod skutečným na hrdle trestáním přístně poroučeti ráčieme, aby se v tom v ničem vám, abyste poručení naše vykonati, ten duom a školu zapečetiti mohli, na odpor nestavěli. A protož vám též poroučieme, abyste ihned zase tam sjeli a předešlé poručení naše nic sobě překaziti nedadouc vykonali. Na tom etc. Dán na hradě našem Pražském, v sobotu den sv. Tomáše apoštola léta 1602.
Přihlásit/registrovat se do ISP