319. Úředníci menší desk zemských posílají arcibiskupovi Pražskému důhon, kterýmž pohnán jest Zdeslavem Kaplířem ze Sulevic, aby položil některé řezané cedule a listy ve příčině podací kostelního a poddaných ve vsi Jenišovč Oujezdě i služeb božích tamtéž konaných.

V PRAZE. 8. ledna 1603. - Orig. v arch. arcib. Pražsk. sub "Corresp. Sbig. Berka, archlep."

1.

Osvícenému knížeti a pánu panu Zbyňkovi Berkovi z Dube a z Lipého oc. Úředníci pražští menší desk zemských službu svů VMti v/kazujem. Jakož pohnáni býti ráčíte od urozeného pana Zdeslava Kaplííe z Sulevic a na Zelenicích, abyste položiti ráčili ceduli řezanou od téhož pana Zdeslava Kaplíře VMti odeslanou a pečetí téhož pana Zdeslava Kaplíře upečetěnou, kterouž VMti na ceduli řezanou poselství VMti k němu panu Zdeslavovi Kaplíři učiněné odpověď svou dává toho v ní dokládaje, aby on, pan Zdeslav Kaplíř, v létu 1593. na jaře sám o své újmě v podací kostela VMti ve vsi Jehnišově Oujezdě ležící s jiným k témuž podacímu kostela příslušenstvím, všemi klenoty kostelními a rouchem mešným vložiti a podle toho jaké kněží nepořádné nejednou do téhož kostela uvésti, jaké vejtržnosti dopustiti, též pak podací kostela VMti neb klášteru Oseckému náležeti a on, pan Zdeslav Kapliř, VMti jeho odstupovati a tím čím, čehož tak při něm, panu Zdeslavovi Kaplíři týmž poselstvím [vyhledjávati ráčíte, povinnen býti měl, tomu všemu místa nedávaje zjevně odpírá; kteréžto cedule řezané odpovědi jeho datum jest na Hrobčicích v středu po památce Proměnění Krista Pána [7. Aug.] léta 1602°;

též abyste položiti ráčili psaní posélací od téhož pana Zdeslava Kaplíře VMti odeslané, kterýmž VMti na psaní VMti k němu panu Zdeslavovi Kaplířovi učiněné, jehož datum na Oseku v středu u vigilií sv. Jana Křtitele božího [23. Juni léta etc 93°. odpověď svou dává, v kteréž tento artikul napsán jest těmito slovy: "A VMtikn tajiti nemohu, že majíc též poddané osedlé své ve vsi Jehnišovém Oujezdě, mezi kterýmižto poddanými mými na díle mém dědičném kostel stojí, jiným způsobem takového kostela a kolatury se neujímám, než jak předešlé vrchnosti panství Teplického jsou v držení a užívání vždycky byly a lidem dobře o tom povědomé až posavad jest, že za předešlých opatův Oseckých i také potomně za JMtí arcibiskupů Pražských dobré a svaté paměti žádná překážka nikdy se tu až posavad nedala etc", jakž též psaní odpovědi jeho Zdeslava Kaplíře, kteréž datum na Zelenících v pátek po sv. Petru a Pavlu [2. Jul.] léta etc 93°, to v sobe šíř dosahujíc zavírá;

též abyste položiti ráčili jiné psaní posélací od téhož pana Zdeslava Kaplíře VMti odeslané, kterýmž VMti na psaní VMti k němu panu Zdeslavovi Kaplíři v neděli, jenž slově Cantate, odeslané, odpověď svou dává, v kteréž tento artikul napsán jest těmito slovy: "A poněvadž ini i ta zpráva dána jest, že by hejtman VknMti panství Oseckého s ctihodným knězem z Račic do vsi Jehnišova Oujezda před málo dni měl přijedti a k kostelníkům, poddaným mým, pro klíč od téhož kostela poslati měl [chtíce v] týmž kostele knězi z Eačic tu dáti přisluhovati, což mi nemálo s lítostí za stlžné do pana hajtmana VknMti jest, netoliko to, ale i také, jakž mi poněkudž zpráva dána jest, že by někteří v klášteře Oseckém o to smejšleti chtěli, aby mi kněze mého z téhož kostela Oujezdského vzali, a potom abych jej sobě v klášteře Oseckým hledal, promlouvali, což, pokudž by tak bylo, jakž se nenaději, aby VknMti o tom takové poručení činiti ráčili, ale z těch a takových zbytečných řečí ráčíte znáti moci, co by dobrého ta věc v pokojné zemi této v bytnosti JMCské, kdež se jednomu každému řád a právo propůjčuje, přivésti mohla"; jakž též psaní, odpověď jeho Zdeslava Kaplíře, kteréž datum na Zelenících v outerý po Křížové neděli [21. Maii] léta etc 96°, to v sobě šíř obsahujíc zavírá;

též abyste položiti ráčili jiné psaní posélací od téhož pana Zdeslava mladšího Kaplíře VMti odeslané, kterýmž VMti oznamuje, že poddaní VMti ze vsi Jenišova Oujezda klíč od káply, když kněz jeho pana Zdeslava Kaplíře tu přisluhuje, za sebau zdržují a odmykati nechtí, čehož jest se předešle od starodávna nikdy nedalo, žádajíc jim za poručení, aby toho více nečinili, kteréhožto psaní datum jest na Zelenících v středu po památce Navštívení sv. Alžběty [3. Jul.] léta etc 96°;

též abyste položiti ráčili připiš psaní svého k němu panu Zdeslavovi Kaplíři od VMti odeslané, v kterémž toho dokládati ráčíte, že se déle dívati moci neráčíte, aby ti poddaní, kteříž k tomu kostelu přináležejí, déle skrze ty sektářské a bohaprázdné predikanty k zatracení duší svých přivozováni býti měli, neb takovým svůdcům a kacířům že ani písma svatá, ani zřízení zemské nesvědčí, jakž též psaní, jehož datum na Oseku v pátek u vigilií sv. Vavřince [9. Aug.] léta 1596, to v sobě šíř obsahujíc zavírá;

též abyste položiti ráčili psaní posélací od téhož pana Zdeslava Kaplíře VMti poslané, kteréhož začátek] tento jest: "Nejdůstojnější v Bohu Otci kníže a pane pane, volený arcibiskupe Pražský, stolice sv. apoštolské legate, JMCské rado a nejvyšší mistře křížovnlkův s červenou hvězdou, kníže a pane pane ke mně laskavě příznivý. Službu svů VknMti vzkazuji a při tom zdraví, jiného všeho dobrého na pánu Bohu všemohoucím žádám. Při tom, jaků stížnost poddaní moji ze vsi Jenišova Oujezda sobě do VknMti pokládají, z příležité suplikací mně podané porozuměti ráčíte;" při zavírce pak toho se dokládá: "A poněvadž mi se klíč od kaple kostela mého v Jenišovu Oujezdě nicméně až posavad zdržuje, čehož jest se od paměti lidské nedalo tím způsobem, a poddaní moji obzvláštně toho potřebují, aby otvíráno bylo, VknMti za to žádám, že ráčíte pro potřebu chudých lidí poddaných mých kaplu i od jiných věcí k službě Boží potřebných klíčmi, jak předešle bývalo, odmykati aneb klíče poručiti dáti," jakž též psaní to v sobě šíř obsahujíc zavírá;

též abyste položiti ráčili suplikací německým jazykem psanou od rychtáře, starších a konšelův spolu vší obce doleního dílu vsi Jenišova Újezda témuž panu Zdeslavovi Kaplíři podanou a od něho VMti při svrchu dotčeném psaní odeslanou, jakž táž suplikací, kteréž jest datum 4. Januarii anno 1597, to v sobě šíř obsahujíc zavírá;

též abyste položiti ráčili list od Mikuláše Bubna ze Všebořic svědčící, kterýmž vyznává přede všemi, že jest s dobrým rozmyslem a radů přátel svých prodal v Jenišově Oujezdě Hořením zbožie osmnácte kop gr. z platu s lidmi, dědinou, se dvory kmetcími knězi Janovi opatovi [i v]šemu konventu kláštera Oseku za půl čtvrtá sta kop a za 25 kop gr. č., jakž týž list, jenž jest dán léta narození syna božího 1447° den sv. Stanislava mučedlníka božího [8. Maii], to v sobě šíř obsahujíc zavírá; proti sobě slovo od slova, zcela a zouplna od počátku až do konce ku při obeslané z vejtržnosti ke dni úternímu do soudu zemského většího království Českého k svědomí i že jste jemu po témž půhonu takových věcí položiti neráčili: protož my VknMt vedle zřízení zemského tímto listem k tomu napomínáme, abyste témuž panu Zdeslavovi Kapliřovi z Sulevic oc ty všecky svrchupsané věci v pondělí ochtáb Tří králův nejprv příští [13. Jan.] ráno při úřadě desk zemských na hradě Pražském položiti ráčili. Pakli byste toho učiniti neráčili, račte věděti, že sobě on pan Zdeslav Kaplíř z Sulevic takového té jedné každé věci nepoložení pokuty dle dotčeného zřízení zemského dva tisíce kop gr. č. pokládá.

Dán u desk zemských na hradě Pražském pod pečetí Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království Českého, v středu po Třech králích léta Páně 1603°.

2.

Též jakož pohnáni býti ráčíte druhým půhonem od téhož pana Zdeslava Kaplíře z Sulevic etc pro postavení Jana Kolarta, Blažeje Berngrta, obou ze vsi Jenišova Oujezda, a Jana Plocera ze vsi Břežánek, vše lidí poddaných VknMti, proti sobe k též při obeslané ke dni úternímu do soudu zemského většího království českého k svědomí na týž den a pod touž pokutou (pro nepostavení jedné každé osoby) v prvním důhonu jmenovanou [ V orig. Tytrženo. ]

Datum důhonu toho druhého jako i prvního léta a dne svrchupsaného.
Přihlásit/registrovat se do ISP