324. Stavové shromáždění na sněme dávají nejvyšším úředníkům a soudcům zemským plnou moc, aby přitiskli pečeť zemskou na list mocný osobám vypraveným na pomezí Míšeňské.

16. ledna 1603. — Zápis v kvat. "Relací zlatý od| r. 1602—1606" č. 51 fol. A 8 v král. zem. arch.

Ve čtvrtek po svatém Šťastným. Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království českého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském ve čtvrtek po památce sv. Třech králích [sic] léta tisícího šestistého třetího a zavřín téhož léta ve čtvrtek po sv. Šťastným, ráčili jsou nejvyšším ouředníkům a soudcům zemským tu moc dáti, aby pečeť zemská k listu mocnému, kdež o meze a hranice mezi tímto království českém [sic], též někderými osobami z obyvatelův tohoto království Českého a zemi Míšeňskou činiti jest, nicméně i kdež by toho další potřebu týž soud zemskej v někderá jiná místa království tohoto se dotejkajicí uznal, aby takoví sporové k spokojeni přijíti mohli, přitištěna byla, tak jakž týž artikul v témž sněmu plněji svědčí a v sobě šíř obsahujíce zavírá.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Adama z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyššího komorníka království Českého a JMCské rady, Volfa Novohradského z Kolovrat, na Lnářích, Vintrberce a Opalce, nejvyššího sudího království českého a JMti císařské rady, Jana z Klenového a z Janovic na Žinkovech a Žitíně, nejvyššího písaře království Českého a JMCské rady, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království českého, Zachariáše Káby z Rybňan, místosudiho království českého, Bohuslava z Michalovic, místopísaře království Českého, Jana Karla Voračického z Paběnic, králové JíMti ouřednlk[a] při dskách zemských, Adama Ryzmburského z Janovic, ouřednika podkomořího při dskách zemských: Petr Vok z Rožmberka na Třeboni, vladař domu Rožmberského a JMCské rada, Kryštof z Lobkovic na Pátku a Divících JMCské rada, nejstarší komorník, nejvyšší hofmistr a nejvyšší kameimeistr království Českého a nad apelacími na hradě Pražském president, Zdeněk z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší kancléř království českého a JMCské rada, Heřman nejstarší z Říčan na Kosové hoře, Červené Staré Rečici a Novém Rychnově, JMCské rada, Jan Sezima z Sezimova Oustl a na Ouští, dědičnej kráječ království Českého, JMCské rada, Vilém Slavata z Chlumu a z Košmberka a na Stráži, JMCské dvoru v království Českém maršálek, rada a komorník, Adam starší z Valdšteina a na Žehušicfch, JMCské rada, z pánův, Purkhart Točník z Křimic na Prostiboři a Křimicích, podkomoří království Českého a JMCské rada, Václav Ples Heřmanský z Sloupna na Stolanech a Bystřici, purkrabě Karlšteinský a JMCské rada, Jan z Vřesovic a z Doubravské hory a na Podsedicich, purkrabě kraje Hradeckého a nejvyšší jagrmistr v království Českém a JMCské rada, Václav Budovec z Budova a na Hradišti, JMCské rada, Joachym Kalenice z Kalenic a na Zruči, Přibík z Klenového a z Janovic na Klenovém a Novém hradě, Zikmund Sluzský z Chlumu a na Tuchoměřicích, z vladyk.

 
Přihlásit/registrovat se do ISP