327. Stav panský přijímá mezi sebe Joachyma ml. Španovského z Lisova.

16. ledna 1603. — Zápis v kvat. "Relací zlatý 1602—1606" c. 51 fol. A 11 v král. zem. arch.

Páni JMt podle svobod stavu svého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském ve čtvrtek po památce sv. Třech králích [sic] a zavřín téhož léta ve čtvrtek po sv. Šťastným, na milostivou přímluvu nejjasnějšího knížete a pána pana Rudolfa Druhého, z boží milosti voleného Římského císaře, Uherského a Českého etc krále etc a snažnou žádost, kderouž jest na JMti Joachym mladší Španovský z Lisova na Vožici a Šemberce i s přátely svými vzložil, i znajíce JMti jeho ctné, dobré a šlechetné chování i také starožitnost rodu jeho stavu rytířského a nicméně pro přátelské spříznění, v kderémž on [s] stavem panským jest, jeho Joachyma mladšího Španovského z Lisova i s dědici a budoucími jeho v stav svůj panský přijíti jsou ráčili a přijímají, však tak a na ten způsob, jakž řád stavu panského ve dekách zemských v kvaternu památném černém léta etc. 42 ve čtvrtek u vigilji Božího křtění B 25 vložený to v sobě šíře drží a zavírá bez přerušení.

Rektorové na to byli jsou z téhož stavu panského: Petr Vok z Rožmberka na Třeboni, vladař domu Rožmberského, JMCské rada, Kryštof z Lobkovic na Pátku a Divicích, JMCské rada, nejstarší komorník, nejvyšší hofmistr a kamrmistr království českého a nad apelacími na hradě Pražském president, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyšší komorník království českého, JMCské rada, Volf Novohradský z Kolovrat na Lnářích, Vintrberce a Vopalce, nejvyšší sudí království Českého, JMCské rada, Zdeněk z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší kancléř království českého, JMCské rada, Václav mladší Berka z Dube a z Lipého na Zákopí [sic], JMCské rada a knížetství Velikého Hlohova hejtman, Jan z Vrtby a na Červeném Hrádku, Hynek z Roupova, Karel Mracký z Dubé a na Pyšelích, všickni stavu panského obzvláštně k tomu sněmu vyslaní.
Přihlásit/registrovat se do ISP