329. Stav panský shromážděný na sněme přijímá mezi sebe Kryštofa Haranta e Polžic.

16. ledna 1603. — Zápis v kvat. "Relací stříbrný 1606-1611" č. 52 fol. B 17 p. v. v král. zem. arch.

[Datum zápisu:] V pátek po Božím vstoupení [25. Maii] 1607. Páni JichMt podle svobod stavu svého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském ve čtvrtek po památce Svatých Třech Králích [sic] léta 1603. a zavřin téhož léta ve čtvrtek po svatým Šťastným, na milostivou přímluvu nejjasnějšího knížete a pána pana Rudolfa Druhého, z boží milosti voleného Římského císaře, Uherského a Českého etc krále etc a na snažnou žádost, kterouž jest na JichMt Kryštof Harant z Polžic, JMCské komorník i s přátely svými vzložil, i znajíce JichMt jeho ctné dobré a šlechetné chování i také starožitnost rodu jeho stavu rytířského etc.

Relatorové na to byli sou z téhož panského stavu: Petr Vok z Rožmberka na Třeboni, vladař domu Rožmberského a JMCské rada, Kryštof z Lobkovic na Pátku a Divících, JMCské rada, nejstarší komorník, nejvyšší hofmistr, kammermistr království Českého a nad apelacími na hradě Pražském president, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, JMCské rada a nejvyšší komorník království Českého, Volf Novohradský z Kolovrat na Lnářích, Vinterberce a Vopalce, JMCské rada a nejvyšší sudí království českého, Zdeněk z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, JMCské rada a nejvyšší kanclíř království Českého, Jan Sezima z Sezimova Oustí a na Ouštl, dědičný kráječ království Českého, Vilém Slavata z Chlumu a z Košmberka, JMCské rada a komorník, Bohuslav Joachym Hasištejnský z Lobkovic na Mladém Boleslavi a Krulichu, JMCské rada, Adam staisi z Valdštejna a na Žehušicích, JMCské rada.

[In margine připsáno:] Léta šestnáctistého sedmnáctého v pondělí po ochtábu Božího Téla [5. Junu] Kryštof Harant z Polžic, (na onen čas) JMCské komorník, vedle vyměření řádu panského provedl jest dostatečně dávní starožitnost rytířskou rodu svého a předků svých, po otci čtyry štíty a po mateři též čtyry štíty, v přítomnosti a na schválení nejvyšších úředníkův zemských a soudcův, rad JMCské, a jiných od stavu panského k tomu nařízených osob z obce; kterýžto průvod jeho Kryštofa Haranta z Polžic nahořepsaný nejvyšší úředníci a soudcové zemští schváliti a, že všech regálií a svobod stavu panského užívati má, oznámiti a pro budoucí paměť dekami zemskými zapsati poručiti ráčili. Actum ut supra.

Relatorové: Ja[n] Sezi[ma] z Sezimova Oustí a na Ouští, JMCské rada, dědičný kráječ a nejvyšší komorník království českého, Vilém Slavata z Chlumu a z Košmberka, na Hradci, Telči, Stráži a Nové Bystřici, JMCské rada, komorník, nejvyšší sudí dvorský království Českého a president komory české, Jaroslav Borita z Martinic na Smečně, Vokoři a Malikovicích, JMCské rada, komorník a maršálek dvoru JMti v království Českém, Sezima z Vrtby na Janovicích a Křešicích, JMCské rada a hejtman Nového města Pražského.
Přihlásit/registrovat se do ISP