334. Přímluva purkmistra a konšelů Mlado-Boleslavských k císaři za vysvobození uvězněných českých Bratří, již se byli protivili císařským komisařům při zavírání domu bratrského v Mladé Boleslavi.

V MLADÉ BOLESLAVI, 22. ledna 1603. — Orig. v arch. místodrž. král. Česk. R. 109—1.

Nejjasnější etc. Jakož VCMti vědomé jest, kterak na jisté poručení VCMti Jiřík Slovák starý, Tobiáš Fetrle, Jan Homolka a Václav Židek, sousedé naši, kteříž by se na odpor JMtem pánům komisařům VCMti při zavření u nás domu bratrského stavěli, do vězení šatíavního a trestání VCMti dáni jsou, na kterémžto již drahný čas až posavad zůstávají; a poněvadž pak z téhož vězení tak velice nás k VCMti skrze žádost svou na spisu nám podanou, kterouž teď příležitě VCMti odsíláme, za připsání žádají: protož k VCMti ve vší poníženosti a poddanosti se za též spolusousedy naše přimlouvajíce pokorně žádáme, že se VCMt k nim jakožto potřebným řemeslníkům a zvláště pak Jiříkovi Slovákovi, člověku již věkem sešlému a poněkud i zdětilému, jemuž do 80 let téměř jest, milostí svou císařskou a královskou nakloniti a takové jich proti VCMti přečiněnl dobrotivě prominouti a dále naším i jich milostivým císařem a králem zůstávati ráčíte. V čemž se VCMti poddaně poručené činíme a za milostivou a laskavou odpověd ve vší poníženosti VCMti prosíme. V městě Boleslava Mladého nad Jizerou, ve středu po sv. Fabiánu a Šebestiánu léta 603.

VCMti věrní poddaní purkmistr a konšelé města Boleslava Mladého nad Jizerou.

Poněvadž prosebná tato žádost neměla žádoucího výsledku, obrátili se purkmistr a konšelé města Mladé Boleslavi na císaře suplikou novou ddo 18. Julii 1603, v níž dovolávají se zvláště "snažných a slzavých žádostí manželek, dítek i jiných sousedův" svých a prosí za milostivé propuštění uvězněných. Orig. český tamtéž.)
Přihlásit/registrovat se do ISP