336. Purkmistr a konšelé města Boleslava Mladého oznamují císaři, že odsílají do Prahy v moc hejtmana hradu Pražského uvězněné české Bratry prosíce, aby jim provinění jejich bylo odpuštěno.

V MLADÉ BOLESLAVI, 28. ledna 1603. — Orig. v arch. místodrž. král. Česk. R. 109-1.

Nejjasnější etc. Jaké nám VCMt milostivé poručení činiti ráčíte, abychom ihned ty vězně, kteříž sou na jisté VCMti poručení u nás vězením zjištěni, v moc VCMti pana hejtmana hradu Pražského dostavili, to jest nám dne včerejšího dodáno. I nejmilostivější císaři, byli sine té celé důvěrnosti, že VCMt jich vedle ponížené žádosti a prosby naší, aby doma ztrestáni byli, milostivě zůstaviti ráčíte; poněvadž pak jinak býti nemůže, vedle téhož VCMti poručení předně Jiříka Slováka starého a též také i Tobiáše Fetrli a Jana Homolku, kteříž po poručení VCMti na rozkaz obzvláštní JMtí pánův komisařův a hejtmanův krajských do vězení dáni sou, po vyslaných našich v moc pana hejtmana hradu Pražského odsíláme; jiných pak, jako Mikuláše Zahrádku a Štěpána červenku jinak Darmotlacha až posavad dostati nemůžeme, a Aráclav Židek ten pro touž příčinu v vězení v Starém městě Pražském zůstává. A přitom VCMti ve vší poníženosti pokorně prosíme, že se VCMt k týmž vězňům srdcem svým císařským a královským milostivě a dobrotivě jakožto císař a král křesťanský nakloniti a jim provinění jich, kteréž by se na nich našlo, laskavě prominouti ráčíte. Datum v městě Boleslava Mladého nad Jizerou, v outerý po památce na víru křesťanskou Obrácení Sv. Pavla léta 1603.

VCMti věrní poddaní purkmistr a konšelé města Boleslava Mladého nad Jizerou.
Přihlásit/registrovat se do ISP