338. Voršila Tachovská, abatyše kláštera Tejneckého, zprávu činí arcibiskupovi Pražskému, že sousedé Tejnečtí knězi svému Václavovi zpovídati se nechtějí, a radí, jak by se tomu dalo odpomoci; více že postoupiti míní kolatury ve vsi Pozdní Matyáši Štampachovi za odstoupení poddaných jeho ve vsi Hříškově.

V TÝNCI, 30. ledna 1603. — Orig. v arch. arcibis. Pražsk.

Modlitbu svů poníženu vzkazuji, vysoce nejdůstojnější a osvícené kníže etc. Nemohla jsem pominouti, abych VknMti tohoto kratičkého psaní učiniti a, jak své věci při záduších jak v městečku Tejnci tak ve vsi Pozdni řídím, toho VknMti zprávy učiniti neměla, kterak sousedé Tejnečtí již nejednou souce ode mne napomenuti, aby k knězi Václavovi k zpovědi šli, ještě až dosavad jich k tomu přivésti nemohu, nýbrž toho žádají, aby knězem konsistořským se řídili, při tom abych jich zanechala. Já sem jim dala za odpověď, poněvadž já mám od VknMti jisté o tom poručeni, aby oni se knězem Václavem, kterýž od VknMti jim k posluhování nařízen jest, řídili, že já k tomu povoliti nijak nemohu, jim sem na VknMt ukázala, aby sobě to při VknMti jednali. A na to sem myslila, abych jistý osoby nejpřednější, které proti tomu nejodpornější sou, k VknMti vypravila a před tím k VknMti psaní odeslala, a kdyby tam k VknMti přišli, abyste je ráčili vězením poručiti opatřiti, a z něho jinač aby nebyli puštěni, pokudž by se k sv. zpovědi ihned z téhož vězení jíti ne-svolili, kdež by jim od VknMti ukázáno bylo. Dále při vůli a uvážení VknMti toho pozůstavuji a, jak bych se dále ve všech těchto příčinách chovati měla, za oznámeni žádám. Dle toho také VknMti připisy psaní panu Kothartovi Florianovi Ždárskému a panu Matyášovi Stampachovi učiněných, pokud byste je moci přehlédnouti ráčili, sem ouředníku svému je pro vyrozumění přednésti a o tom o všem, pokud by audienci při VknMti jíniti mohl, oustně zprávu obšírněji toho všeho učiniti a s VknMti rozmluviti poručila.

Při tom také VknMti tajiti nemohu, že pan Matyáš Štampach má dva sedláky a krčmu ve vsi Hříškově, kdež jich také k klášteru máme 9, a není půl lita, jak je jich dostal od pana Žďárskýho v dluhu, a jemu nevelmi přináležiti sou, a krčmář ten se mu uvolil po 34 kopách za posudní každýho roku platiti; já pak seznávaje, pokud by se mohlo k tomu přivésti, aby se pánu tý kolatury ve vsi Pozdni proti těm nadepsaným sedlákům postoupilo, neb té kolatury špatnej užitek jest a zhola žádného, a tuto by se mohla dobrá pomoc a polepšení důchodů klášteru způsobiti: jaké by VknMti zdání bylo, žádám, že mne v tom zpraviti ráčíte. S tím VknMt božské ochraně i sebe poručena činím. Dat. v klášteře Tejneckém, ve čtvrtek 30. Januarii léta etc. 1603.

 

    1. Za VknMt na modlitbách s pannami svými trvající Voršila Tachovská, abatyše kláštera Tejneckého.
Přihlásit/registrovat se do ISP