345. Fridrich z Opršdorfu žádá arcibiskupa Pražského, aby, na faru Týništskou bud dosadil kněze katolického aneb k tomu svolil, by lidé jeho poddaní mohli si sjednati kněze podobojí, řádně vysvěceného od něho neb jiného biskupa, který by všechny ceremonie katolické vykonával.

Z ČASTOLOVIC, 7. února 1603. — Orig. v arch. arcib. Pražsk. Parochialia T et U.

Služby své vždyckny povolné a hotové VknMti vzkazuji etc. Ačkoliv nedoinejšlím se, aby žádost má předešlá na VknMt strany dosazení faráře na faru Týništskou bohdá při času sv. Jiří přešlým vložená v zapomenutí přejíti měla, však že k tomu od lidí poddaných svých k též faře Týništský přináležících touto suplikací mně od nich podanou (kterouž VknMti pro další vyrozumění odsílám) příčinu sobě slušnou danou mám, protož ještě VknMti tu svou předešlou žádost dotčenou tím časněji připomínám a VknMti služebně žádám, že v tom na mne i poddané mé laskavou pamět míti a jich bohdá při svatém Jiří tak, aby příčiny neměli k dalšímu, protože faráře nemají, na mne naříkání, katolickým a zletilým knězem, jenž by prv na faře a jednom místě některý rok býti zvykl, obdařiti, a pakli by k tomu času od VknMti nižádný kněz na touž faru Týništskou fedrován býti nemohl, tehdy mohl bych jim aspoň toho, aby sobě řádně buďto od VknMti aneb některého jiného pana biskupa svěceného kněze dolejší konsistoří se spravujícího, ježto by všeckny ceremonie a jiné věci, což pobožní katoličtí kněží působí, vykonával, zjednali, dovoliti, mne v tom důvěrně a dokonale zpraviti ráčíte.

A já což tu koliv dobrého na žádost mou od VknMti učiněno bude, VknMti se toho času každého povolně odsluhovati zamlouvám. S tím žádaje odpovědi pán Bůh rač s námi se všemi býti. Datum z Častolovic v pátek po památce svaté Doroty léta 1603.

VknMti povolný sluha Fridrich s Oprstorýu, z Dubu, z Fridštejna na Častolovicích a Týništi, JMCské rada.
Přihlásit/registrovat se do ISP