354. Císařský dekret o propuštění českobratrských vězňů Mladoboleslavských.

19. března 1603. — Kóno. v arch. místodrž. král. Česk. R. 109—1.

JMt Římský císař a Uherský, český král pán náš nejmilostivější ráčil jest supiikací a ponížené prosbě Jiříka Slováka, Tobiáše Fetrle, Jana Homolky, souseduov z města Boleslava Mladého, kteří pro všetečnost svů a neušetření jak poručení JMCské tak také nařízených od JMti k zavření domu bratrského pikhartského tu v Boleslavi komisařuov zde na hradě Pražském u vězení sedí, i také činěným za ně přímluvám vyrozuměti a jsouc milosrdenstvím hnut ráčil jest poručiti, že na ten zpuosob, aby zboru a schůzek postranných všelijak prázdni byli, do kostela obecního chodili, kněžími řádnými se spravovali a budoucně poručením JMCské na odpor nikoli se nestavěli pod skutečným na hrdle trestáním, [...], neb jestliže by v čem tom nejmenším kdy shledáni byli, ráčí JMCská jim tuto nyní prominutou vinu s novým hříchem zpomenouti a je ku příkladu jiným dáti skutečně ztrestati. Decretum 19. Marcii anno 1603.

Dle opětného dekretu císařskéko ddo. 1603, 14. Apr. (konc. v arch. c. k. místodrž. král. česk.) vězňové měli býti teprve pak propuštěni, když by dříve učinili na sebe dotatečný zápis, že výminkám v dekretu uvedeným přesně dostojí.
Přihlásit/registrovat se do ISP