358. Císař Rudolf II. vyzývá převora na Zderaze u Matky boží Sněžné v Novém městě Pražském a jiné představené klášterů i řádů, aby berni domovní a jiné všelijaké sbírky a daně podle sněmovního usnesení bez odkladu odvedli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 12. dubna 1603. — Konc. v arch. místodrž. král. Česk. S. 15—10.

Rudolf etc. Poctivý, věrný náš milý. Nachází se z relací komisařův od stavův království našeho Českého sněmem obecním k přijímáni poetův berničnejch od nejvyšších berníkův téhož království českého k létu jminulému 1597 volenejch nařízenejch, kteroužto relací jsou nám tíž komisaři poddaně učinili, že sou sobě dotčení nejvyšší berníci do týchž poetův svejch z domův Starého Zderazu u Matky boží Sněžný v Novém městě našem Pražském vedle svolení sněmovního, poněvadž tíž domové v zdech městskejch zuostávají a lidé v nich bydlící všelijaké živnosti vedou, vína a piva přespolní šenkují, jak předně berni domův za oba terminy téhož roku tak i jiných sbírek a daní, což by se toho podle téhož sněmovního snesení dáti dostalo, za příjem neuvedli, jakž tomu z příležícího poznamenání s podpisem vlastních ruk týchž komisařův poddaně porozuměti moci budeš. Což odtud pocházeti musí, že jim také od tebe nic toho odvedeno býti jest nemuselo. Nad čímž žádného zalíbení jmíti neráčíme, vědouc ty o tom, že sněmovní snesení na týž rok se vztahující žádného nevymíňují, že odvedením takových berní a sbírek tak dlouho a až dosavad si prodléval, an tobě i vuobec všem dobře vědomo jest, jakej znamenitej náklad na lid válečný od několika let již pořád zběhlých činiti sme ráčili a dále činiti musíme. A poněvadž se pak k oznámené na lid válečný potřebě teď nyní při tomto času nemalé sumy peněz potřebovati bude, protož tobě milostivě poroučeti ráčíme, aby se podle sněmovního snesení tak a nejinak poddaně zachoval a jak berni domovní tak i jiné všelijaké sbírky podle dotčeného poznamenání spravedlivě povinnovaté bez meškání zcela a zouplně tu, kde náleží, od sebe odvedl a na hotově složil. Na tom etc Dán na hradě Pražském, v sobotu po provodní neděli léta etc 1603 etc.

Převoru na Zderaze u Matky boží Sněžné v Novém městě Pražském. In simili mutatis mutandis.

Děpoltovi Matoušovi z Lobkovic etc. na Strakonicích podle poznamenání vnitř.

Idem opatu Slovanskému v Novém městě Pražském podle poznamenání.

Idem rektorovi Societatis Jesu v Starém městě Pražském podle poznamenání.

Idem převoru od sv. Tomáše ve Menším a sv. Kateřiny v Novém městech Pražských podle dvouch [sic] rozdílných poznamenání.

Idem abatyši od sv. Jiří na hradě Pražském podle poznamenání.

Idem převoři od sv. Anny jinak sv. Vavřince v Starém městě Pražském podle poznamenání. Idem převoru od sv. Anežky v Starém městě Pražském. Idem hejtmanu při ouřadě purkrabském podle poznamenání.
Přihlásit/registrovat se do ISP