361. Hejtman císařského panství Brandýského arcibiskupovi Pražskému: aby pro město Benátky ustanovený farář kněz Jan Hodelský (poněvadž v městě tom Bratří nejvíce se zdržují a chudí lidé jsou, a tudíž by špatné obživení měl) dosazen byl na faru v Dřevčicích aneb Svémyslicích, odkudž pak některý z tamějších farářů přijíti by mohl do Benátek.

NA BRANDÝSE, 26. dubna 1603. — Orig. v arch. arcib. Fražsk. Parochialia B.

Osvícený kníže a urozený pane etc. Připsání VknMti, které jste mi těchto pominulých dnův v příčině kněze Jana Hodelského odeslati a v nèm oznamovati ráčili, že jeho za faráře na panství Benátské dosazovati ráčíte, jsem k sobě přijal a ihned téhož psaní VMtkn. úřadu města Benátek s dostatečným poručením, kterak by se v té věci chovati měli, odeslati nepominul; co jsou mi pak zase na psaní mé za odpověď dali, příležitě z něho, jejž VknMti pro lepší zprávu odsílám, vyrozuměti moci ráčíte.

I uznávaje to sám předně, že lid na témž panství chudý jest, tak že by týž pan farář malé vyživení své měl, druhé pak že na větším díle v témž městě Benátkách Bratří jsou, a znajic já téhož pana faráře již od dávního času dobrého a poctivého člověka býti, k VknMti se za něho přimlouvám, poněvadž tu na panství Brandýském dva kněžl dosti nepříkladní v povolání svém a pilnější pití nežli slova božího, totiž kněz Vít, v Dřevčicích a kněz Marek v Svýmyslicích zůstávají, že jeho na tu některou faru buď Svýmyslickou aneb Dřeveckou dosaditi ráčíte, nebo z těch dvou kterýkoliv dosti dobře bezbožný mezi bezbožné, s nimiž by v předsevzetí jich zároveň držel, přijíti, aby mezi týmiž Benátskými zůstávati a na páleném se spolu snimi srovnati mohl. I to také v pravdě uznávám, že tam jest zlá věc dobrému faráři mezi těmi lidmi v náboženství sobě nerovnými, a kteří by se farářem pořádným a dobrým spravovati nechtěli, zůstávati. Však jaká by v tom VknMti vůle byla, to při dalším VknMti uvážení pozůstává. A s tím se VknMti na všem dobře a šťastně míti vinšuju. Datum na Brandýse, v sobotu po sv. Marku evangelistu Páně léta 1603.
Přihlásit/registrovat se do ISP