368. Císař Rudolf II. Ladislavovi z Šternberka: aby propustil z vězení osoby úřadní z Nepomuka, poddané Marie z Šternberka, kteréž, ačkoliv táž Marie za propuštění jich žádala, předce stále u vězení drží.

NA HKADĚ PKAŽSKÉM, 26. května 1603. — Konc. v arch. místodrž. král. Česk. R 109—15.

Rudolf etc. Urozený věrný náš milý. Vzneseno jest na nás jménem a na místě urozené Marie šlechtičny z Šternberka za Zelené Hoře, sestry tvé nám milý, že obeslavši před sebe na Planici nyní těchto dnuov osoby ouřadní Nepomucký pod tím způsobem, jako by jim chtěl něco před odjezdem tvým z království tohoto oznámiti a poručiti, je jsi do těžkého vězení dáti rozkázal, a mezi týmiž osobami že jest sedm osob vše poddaných nadepsané Marie z Šternberka, vo kderéž, aby je z toho vězení propustiti dal, že jest tobě psaní učinila, ale toho že jsi neučinil, nýbrž je v témž těžkém vězení s záhubou jich držeti dáš. I poněvadž jsme my při všech soudech a ouřadech naříditi a poručiti ráčili, aby pro tejž odjezd tvuoj do pole z království Českého všech tvejch rozepři a s kýmžkoliv co na soudech činiti máš, do zasenavrácení tvého bylo odloženo, za slušné uznávati ráčíme, aby ty se také proti jednomu každému spokojil, k lidem nenutkal a všech věcí takových až do téhož příjezdu a navrácení zase svého, ač máš li oč k komu hleděti, zanechal a předdotčených poddaných již jmenované Marie z Šternberka sestry tvé déleji nikoliv nestěžoval, nýbrž je ihned z téhož vězeaí propustiti nařídil, vědouce že na tom etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP