379. Jan z Vinoře, děkan Krumlovský, oznamuje arcibiskupovi Frasskému, ze kněz Ondřej, farář ve Svinech Trhových v zachovávání církevních řádů poslušně se nechová; fara Oujezdecká (v Oujezdě-Ostrolově), na kterous se měl dostati farář Jistebnický, dosud prázdna zůstává; farář Doudlebský se by správu té fary ujíti chtěl, kaplan Borovanský ze za dosazení na faru, Brlošskou žádá; i brání se proti stížnostem radou města Krumlova proti němu podaným.

NA KRUMLOVĚ, 8. června 1603. — Orig. v arcib. Pražsk. Parochialia C.

Modlitbu svou VknMti vzkazuji etc. Psaní VknMti, jehož datum jest ve čtvrtek po slavném hodu Seslání ducha svatého 8. Junii, jsem přijal a jakož jsem předešle VknMti o knězi Ondřejovi, faráři Svinuov Trhových zprávu učinil, že se jest podle jiných ani tak poslušně nezachoval ani pro sacris liquoribus neodeslal, i oznamuji VknMti, že potomně po té mé zprávě VknMti učiněné týž kněz Ondřej sacros liquores ode mne skrze psaní své požádal i dostal. A to je ten jistý kněz Ondřej, kteréhož VknMt před některým rokem in visitatione parochorum dominii Crumloviensis z fary Velešínské jakožto ženatého vypověděti ráčila, kteréhož potomně JMt pán z Rožmberka sine cura animarum na faru Svinuov Trhových dosaditi ráčil.

Co se pak těch nepořádných farářuov na panství Netolickém obývajících dotýče, nepochybuji, než že pan hejtman náš Krumlovský podle napomenutí VknMti tak se zachová a je odtud vypoví. Ale v pravdě VknMti oznainuju, že na ten čas o žádném ještě nevím, kterýž by dříve času sv. Havla na ty fary dosazen býti žádostiv byl, aě pak tomu porozumívám, že kněz Řehoř, někdejší farář Netolický, těchto minulých suchých dní letničných sacros ordines od VknMti dostal, a snad s povolením VMti při též faře Netolické dále zůstati jemu se dostane, pokudž by se který český kněz k VknMti zahodil a sem odeslán byl, chtěl bych jej dále na poručení VknMti v ta místa dosaditi.

Strany fary Oujezdecké, na kterouž měl se jest farář Jistebnický dostati, ta ještě prázdna zůstává; i nachází se kněz Jan Florianides, nynější farář Doudlebský, kterýž by chtěl teprv při času sv. Havla, však s dobrým VknMti dovolením, správu té fary ujíti. Tolikéž za dosazení na faru Brlož-skou žádal jest mne kněz Tomáš Rychnovský, nynější kaplan Borovanský, aby také při času sv. Havla s povolením VknMti se dostati mohl.

Ráčila mi také VknMt post scripta poručiti napsati, že jest VknMti od JMtí pana presidenta komory české proti mně nemalá stížnost přišla, jako bych proti měšfanuom Krumlovským některé věci neslušné před sebe vzíti měl. I ačkoliv rád bych tomu byl, aby mi výpis té stížnosti VknMti od JMti pana presidenta proti mně učiněné odeslán byl, tak abych věděl, nač se odpovídati, nicméně upřímně a což samo v sobě jest VknMti oznamuji, že jminulého roku dožádav se já pana Jakuba Menšíka též pana opata Korunského, kněze Urbana Suchodema a rev. patrem Lucam de Societate, též zdejších měšťanuov, aby se mnou na některé farní grunty vyjeli a, co by spravedlivě k faře Krumlovské náležeti porozuměli, to aby rozeznali, což se jest i stalo; co tehdáž mně jakožto faráři Krumlovskému přisouzeno bylo, toho jsem užíti chtěl a zahradu k faře potomně příslušející ohraditi úmysl měl; že pak někteří z měšťanuov zdejších v to se vložili a překážku mně v té věci učinili, musil jsem do jinšího času s touž věcí odložiti, až by někdo k obnovení úřadu Krumlovského od JMCské sem vypraven byl, aneb kdyby VMt k posvěcení toho nového kostelíka Krumlovského sem se vypraviti ráčila. Nicméně bude-li mi před tím jaký výpis těch stížností měšťanuov Krumlovských odeslán, neopominu VknMti gruntovnější zprávu na vše učiniti. S tím etc. Datum na faře Krumlovské 8. Junii anno 1603.

VknMti poslušný kaplan Joannes a Winorse.
Přihlásit/registrovat se do ISP