380. Purkmistr a rada města Kostelce na Labi oznamují arcibiskupovi Pražskému, že dosazeného k nim knize pod obojí způsobou Tobiáše Cocciusa Plzeňského přijímají.

V KOSTELCI N. L., 10. června 1603. — Orig. v arch. arcib. v Praze. Parochialia K.

Službu svou vzkazujeme, osvícené a vysoce důstojné kníže etc. Dodaná jest nám jistá konfirmací, jíž datum v Praze v domě VknMti v outerej po památce Těla buožího [3. Junii] léta tohoto 1603, podle kteréž milostivě o to pečujíce, abychom hodným správčím církevním zase opatřeni byli, ctihodného kněze Tobiáše Cocciusa Plzenum nám představovati a dosazovati ráčíte, při tom laskavě napomínajíce, abychom znajíc jej za pastýře duší svých jemu dle starobylého nařízení, povinností a což náležitého jest, odvozovali a o přistěhování jeho k nám dále na místě s ním postavili.

Za kteroužto milostivou péči VknMti poníženě děkujíce jej za správci v církvi naší přijímáme a s ním o přistěhování jeho postaviti na místo chceme v té dále důvěrnosti, že on jakožto věrný správce slovem pána Buoha všemohoucího a jinými chvalitebnými řády křesťanskými církevními s užíváním svátostí velebných pod obojí způsobou lidu buožímu náležitě posluhovati a pokojný život vésti bude. S tím VknMt v ochranu pána Buoha poroučejíce. Datum v městě Kostelci na Labi, v outerej po druhé neděli po sv. Trojici léta 1603. Purkmistr a rada města Kostelce na Labi.
Přihlásit/registrovat se do ISP