383. Císař Rudolf II nejvyššímu sudímu a nejvyššímu písaři poroučí, aby o tom zprávu učinili, zdáli Marie z Šternberka podle poručení císařského se zachová, kněze pod obojí z fary Nepomucké vybude a katolického zase dosadí; též aby vyšetřili a zprávu podali, byla-li fara ve vsi Vrčeni od starodávna katolická nebo pod obojí.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM,!l. června 1603. — Koně. v arch. místodrž. král. Česk. R. 109—15.

Rudolf etc. Urozený a statečný věrný náš milý. Zprávu toho jistou jmíti ráčíme, že by urozená Marie z Šternberka na Zelené Hoře nám milá z fary Nepomucké kněze katolického vybýti a jiného, kderýž pod jednou není, do téhoá kostela a fary uvésti měla. I poněvadž zřízení zemské patrně ukazuje, že kostelové a fary, kdeří od starodávna pod jednou neb pod obojí způsobou byli, v tom způsobu zuostávati mají, a o tom se ví, že kostel Nepomucký od starodávna katolický byl, ráčili jsme dotčené Marii z Šternberka psaním naším poručení jisté učiniti, aby téhož kněze, kderéhož tak proti starobylému způsobu do téhož kostela uvedla, odtud ihned zas vybyla a předešlému faráři v spravování netoliko žádné překážky nečinila, ale také poddané své k témuž kostelu přináležející, aby to, čímž od starodávna faráři povinnovati jsou, od sebe bez zadržování odvozovali a vypravovali, skutečně přidržela. A protož vám poroučeti ráčíme, abyste na to pilný pozor jměli, zdali se podle takového poručení našeho táž Marie z Šternberka v jednom i druhém artikuli zachová, o tom nám zase svou gruntovní zprávu učinili. A jakož také toho zprávu jmíti ráčíme, že by ve vsi Vrčeni též jiného náboženství kněz než pod jednou býti jměl, an že od starodávna taková fara vždycky katolickým správčím dosazována byla: protož Vám tolikéž, abyste se, byla-li jest táž fara od starodávna katolická nebo pod obojí, dostatečně vyptali a, co tak přezvíte, o tom nám relací svou s dobrým zdáním svým učinili, poroučeti ráčíme. Na tom etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP