389. Purkmistr a rada města Netolic prosebně žádají arcibiskupa Pražského, aby jim za faráře potvrdil kněze Řehoře Lomického, jemuž služebnosti církevní pro jeho ordinací Lipskou byly zakázány.

V NETOLICÍCH, 18. července 1603. — Orig. v arch. arcib. Pražsk. Parochialia ÍT et O.

Osvícené a vysoce důstojné kníže etc S ponížeností uctivou při VknMti skrze přímluvu urozeného a statečného rytíře pana Jakuba Menšíka z Menštejna o faráře jednáno bylo, nepochybnou naději majíce, že VknMti v dobré paměti zůstává; ale v příčině té služebnosti církevní témuž knězi Řehořovi Lomickému zastoupené jsou pro ordinování Lipské, a on dosavadž takovému milostivému poručení dosti činí a toho nevykonává hned od toho času. Porozumíváme, jak při začátku prvního ordinování při VknMti že toho upřímně vyhledával a již po dvakráte před VknMti v Praze byl. Poznáváme my v tom upřímný úmysl i předsevzetí jeho za hodné býti, k VknMti s ponížeností uctivou za dotčeného kněze Řehoře Lomického jakožto člověka starožitného přimlouvajíce se žádáme, že jej milostivě fedrovati předně pro odplatu buoží a potomně i všechnu obec i s osadními, kteréhož míti žádají, jeho za správce milostivě konfirmovati ráčíte, nebo pro ušetření jeho starosti a dobrého chování do padesáti kop peněz, aby k tomu mohl přijíti, od poddaných JMCské jest propůjčeno; potomně jest ta naděje, že zase snázeji k svému přijíti budou moci. K VknMti jsme té celé důvěrnosti, že tuto naši poníženou a v té potřebě důležitou přímluvu milostivě naplniti ráčíte. S tím etc. Datum v městě Netolicích, v pátek den sv. Arnolfa léta 1603.

VknMti v službách povolní purkmistr a rada i všechna obec města Netolic.
Přihlásit/registrovat se do ISP