391. Císař Rudolf II. nejvyššímu sudímu a nejvyššímu písaři král. Českého: aby bez prodlení učinili zprávu, zachovala-li se Marie z Šternberka dle poručení císařského strany dosazení kněze katolického na faru v Nepomuku.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 21. července 1603. — Konc. v arch. místodrž. král. Česk. R. 109—15.

Rudolf etc. Urození a stateční věrní naši milí. Z příležící suplikací nám od urozeného Ladislava z Šternberka na Zelené Hoře a Planici, najvyššlho nad tisíci lidu jízdného arkabuzaruov, věrného našeho milého, podané vyrozumíte, co sobě vždy předce do urozené Marie šlechtičny odtudž z Šternberka na Zelené Hoře, nám milé, stížně stěžuje a v tom za opatření poníženě prositi nepřestává. A poněvadž jest jí Marií z Šternberka strany těch věcí vuole jistá naše již dávno v známost uvedena, tolikéž i vám, abyste na to pozor svuoj dali, tak-li se v tom poslušně či jinak zachová: protož vám milostivě poroučeti ráčíme, abyste nám beze všeho prodlévání o tom o všem zprávu a relací svým psaním učinili, stalo li jest se od ní témuž našemu poručení zadosti, a což tak více strany té věci jí i vám poručeno bylo, abychom se věděli čím v jistotě zpraviti. Na tom milostivou etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP