407. Císař Rudolf II poroučí Janovi Tišňovskému z Tišnova a Pavlu Kochovi z Kólburku, berníkům h dobývání zadrželých berní za léta 1570—1595 zvoleným, aby berně od osob nedbalých uvazováním se v jejich statky listy obrannými dobývali, a ty. kteříž by tomu na odpor se stavěli, komoře české v známost uvedli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 9. září 1603. — Konc. v arch. místodrž. král. Česk. S. 15—10.

Rudolf etc. Poctiví, věrní naši milí. Z přednesení nám od presidenta a rad našich komory české předešlých i poslední relací vaší ráčili sme tomu milostivě vyrozuměti, co ste opět tou jízdou v jednom každém kraji v království našem českém, kdež ste za příčinou upomínání a dobývání starých berničních reštantův nám od stavův téhož království sněmem léta pominulého etc 93 v moc daných vysláni byli, vyřídili; že sou se pak některé osoby jakožto poslušní stavové a věrní poddaní naši v tom volně ukázali a to, čímž sou nám povitmi, neohlídajíc se na starost reštantův, v tuto pilnou a důležitou váleční potřebu od sebe odvedli, přijímajíc od nich takovou poddanou volnost jim to zase milostí naší císařskou zpomínati ráčíme. Než s osobami těmi, kteříž davši se v tom ledajakejmisi slovy a jinými vejklady, nežli samo v sobě týž sněmovní snesení zní, rozpakovati, tomu se ua odpor stavěti a, naprosto zbytečných a daremných obran a vejmluv více z nešetrnosti nežli z jaké potřeby požívajíc, z toho se dokonce vytáhnouti chtěli, neráčíme nikoliv dobře spokojeni býti a nad tím žádného zalíbení jíniti. A poněvadž pak tíž reštantníci neušetřujíc v tom jak toho, že tím spravedlivé povinni jsou, tak i nejedněch poručení našich a vejstrah jim v té příčině činěných v tom sobě usmysliti a škody i nebezpečenství svého, před nímž nejednou vystříháni byli (a to jich, pokudž toho, jímž nám spravedlivě povinovati jsou, neodvedou, minouti nemůže), svývolně uvarovati se nechtí, nám také nikoli nenáleží na velkou škodu a při tom zlehčení milostivých poručení našich jim toho déle přehlídati: protož vám jak předešle tak ještě dále poroučeti ráčíme, abyste vypravíce se znovu a to co nejdříve ke všem těm reštantníkům, kdo co jakých berní, defensí a sbírek dlužen pozůstává a na to, že odvedeny sou, pořádných kvitancí nejma, od nich takové reštanty zvyupomínali. Kdož by pak koli z nich po tak mnohém a častém napomínání toho učiniti a vám ihned týchž berní zadržalých i s škodami proto vzešlými zcela a zouplna odvésti a zapraviti zanedbával, tehdy se tomu každému beze všeho osob ušetření pro takové zadržalé reštanty listem obranným v statek jeho uvažte a takových zadržalých berní i s škodami a náklady proto vzešlými skutečně dobývati hleďte, na to při tom obzvláštní pozor dadouc, kdož by se buď takovému pro dotčené zadržalé reštanty v statek jeho uvázáni na odpor stavěti anebo týž reštantníky v tom, aby to, čímž nám spravedlivě povinovati sou, neplatili, rozpakovati chtěl, abyste, poznamenajíc zejména týž osoby neb osobu, ty nám při navrácení vašem na komoru naši českou poznamenané podali, tak abychom majíc o nich vědomost ráčili věděti tu věc vedle náležitosti opatřiti a osoby ty jiným ku příkladu poručiti ztrestati. Na tom etc. Dán na hradě Pražském v outerý po památce Narozeni blahoslavené panny Marie anno 1603 etc.

Janovi Tišňovskému z Tišnova a Pavlovi Kochovi z Kólburku etc. k dobývání berní od léta 70 až do vyjití 95 svolených nařízeným.
Přihlásit/registrovat se do ISP