411. Císař Rudolf II. nejvyššímu sudímu a nejvyššímu písaři království Českého, komisařům ustanoveným k vybytí faráře pod obojí z Nepomuka, poroučí, poněvadž žádosti Marie z Šternberka místa se dáti nemůže, aby ihned téhož kněze jí vybýti nařídili; neuposlechne-li. aby se v témdni do kanceláře české dvorské dostavila k zodpovídání.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 23. září 1603. - Konc. v arch. místodrž. král. Česk. R. 109—15.

Rudolf etc. Urození a stateční věrní naši milí. Jakou jste nám relací a zprávu strany urozené Marie šlechtičny z Šternberka a faráře Nepomuckého s tím doložením, že by ona Marie z Šternberka odpověd vám dávajíce na vaše předkládání tím zavřela, že jest nám na milostivé poručení naše svou odpověď dala a při té že zůstavena jest, učinili, té jsme milostivě vyrozuměti ráčili. I ačkoliv ovšem tak jest, že jest nám nadepsaná Marie z Šternberka na psaní a poručení naše císařské svou odpověd a zprávu dala, ale té její odpovědi a zprávě místa jsme dáti neničili a neráčíme, nežli tomu chceme, aby ona spravedlivému poručení našemu zadosti učinila: a protož vám poroučeti ráčíme, abyste to při ní opatřili, aby téhož faráře dotčeného vedle jí učiněného poručení našeho císařského ihned odtud z Nepomuka vybyla a, nezachová li se vždy tak v tom poslušně a poddaně, tehdy aby se v týmdni pořád zběhlém ode dne takového i skrze vás oznámení a poručení před námi v kanceláři naší české dvorské postavila i tu odpověděla, toho neposlušenství spravila a dalšího našeho oznámení domuov neodjíždějíc očekávala, jinač nečiníc etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP