431. Rudolf II. císařskému rychtáři v Kadani poroučí, aby oznámil Kadaňským, že co nejdříve učiní rozhodnutí mezi měšťany pod jedinou i pod obojí, do té doly aby pokojně se chovali.

NA HRADĚ PRUSKÉM, 17. ledna 1604. — Konc. v arch. místodrž. král. Česk. R 109—14,

Rudolf etc. Opatrný věrný náš milý. Tejna tebe činiti neráčíme, že jsou na nás jak strana pod jednou tak pod obojí z města Kadaně stížnosti své jedni proti druhým v spisích vznesli, obojí strana v tom za milostivé opatření ve vší poníženosti prosíce. Kderýmžto spisuom jsme vyrozuměti ráčili a na tom býti ráčíme, s nejvyššími ouředníky zemskými a radami našimi v to nahlédnouti, v uvážení vzíti a dále, při čem by ta věc zuostavena býti jměla, jistou resolucí naši a vyměřen učiniti. Protož tobě zatím poroučeti ráčíme, aby obojí straně to v známost uvedl a to při jedné i druhé skutečně nařídil, aby se k sobě ve všech příčinách pokojně zachovali, též milostivé resolucí naši očekávali Na tom etc. Dán na hradě našem Pražském, v sob. den sv. Antonína léta 1604.
Přihlásit/registrovat se do ISP