436. Komora česká nařizuje Čáslavským, Budějovickým, Kolínským, Táborským, aby dlužný plat komorní, ungelt a posudné bez odkladu odvedli do císařského úřadu rentmistrského proti kvitancí Eliáše Šmidtgrabnera z Lusteneku.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 4. února 1604. — Konc. v místodrž. arch, Pražsk. S. 260—1.

Moudří a opatrní přátelé milí. Nic toho vděčni nejsme, že se k vám takměř po každém roku a terminu o plat komorní, jejž každoročně odvozovati jmáte, dopisovati musíme, ježto byste sami na to pozor dáti a o to se starati jměli, abyste takový plat bez zadržování při určitém času časně odvozovali, jehož jste však nyní hned od času Hromnic léta 99 až do tohoto času zadržali, což nám do vás s podivením i stížné jest.

A poněvadž se pak nyní k kuchyni a rozličným vydáním JMCské pána našeho nejmilostivějšího peněz pilně potřebuje, protož vám jménem a na místě JMCské poroučíme, abyste takový plat komorní, což jste ho až posavad zadržali, ihned bez dalších odkladův sem odeslali, aneb jej spolu s sebou, když sem k sněmu někdeří z prostředku vašeho vypraveni budete, přinesli a od sebe do ouřadu rentmistrského proti kvitancí JMCské rentmistra pana Eliáše Šmidtgrabnera z Lusteneku zouplna odvedli, budoucně pak na to pozor dadouc dalšího o to dopisování neočekávali. Na tom etc Dán na hradě Pražském v středu po památce Hromnic léta 1604.

Čáslavským.

In simili Budějovským. Za celý rok platu neodvedli.

Item Kolínským netoliko o komorní plat za několik let, ale i vejběrčí jejich neodvedli dědičné posudní a ungelt, též plat komorní pořádně od několik let, ani počty nesložili. Proto aby je ihned k tomu přidrželi, aby v týmdni s počtem a s penězi zde byli a, kde náleží, odvedli.

Táborským, že někdejší vejběrčí léta 99 za puoi léta od 1. Juli až do posledního dne téhož léta počet ani dědičný groš, ungelt, plat komorní neodvedli, aby dědicové k tomu přidržáni byli.
Přihlásit/registrovat se do ISP