447. Stavové Čeští shromáždění na sněme přijímají Zikmunda Báthorya ze Somlyó za obyvatele království Českého, a současně stav panský přijímá ho mezi sebe.

26. února 1604. — Zápis v kvaternu "Relaci zlatý 1602—1606 č. 51. fol. E 4 a" v arch. zem. král. Česk.

Ve čtvrtek po sv. Matěji. Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecným, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto tisícího šestistého čtvrtého v středu po sv. Školastice [11. Febr.] a zavřín téhož léta v outerý po Stolování svatého Petra [24. Febr.], JMt pana Zikmunda Báthory z Somlio na milostivou přímluvu JMCské jakožto krále Českého a snažnou žádost jeho a přímluvy mnohé za obyvatele království tohoto českého předně, nicméně taky do společnosti stavu panského a tovaryšstva svého toliko, poněvadž mimo ty tři stavy v království Českém vedle zřízení zemského žádný jiný a vyšší býti nemůže, přijíti jsou ráčili na takový způsob, aby on s dědici svými povinnost všecknu, kderáž JMCské jakožto králi Českému náleží, a jako jiní obyvatelé podle zřízení zemského o cizozemcích, když se do země přijímají, tolikéž i řád stavu panského ukazuje, učinil, a to konečně v šesti nedělích pořád zběhlých listy přiznávající ke dskáin zemským složil, též i zápis dekami zemskými vykonal a, jakž pořádek království tohoto Českého a desk jest, v tom se ve všem zachoval, řád a právo podnikl, ničímž se nevymlouvajíc ani zastírajíc, s takovouto při tom další vejminkou, že on svrchupsaný pan Zikmund Báthory z Somlio i s dědici svými má a povinnen jest tak, jakž v tomto království od starodávna bejvalo i také zřízením zemským zapsáno a předešlými sněmy vyměřeno jest, u víře pod jednou aneb pod obojí způsobou přijímajících se srovnávati a také kněžstvem pořádným, buď kapitolou kostela hradu Pražského aneb konsistoře Pražské kteří se poslušenstvím spravují, se spravovati.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Adama z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyššího komorníka království Českého a JMCské rady, Wolfa Novohradského z Kolovrat na Lnářích, Vintrberce a Vopalce, nejvyššího sudího království českého a JMCské rady, Jana z Klenového a z Janovic na Žinkovech a Žitíně, nejvyššího písaře království Českého a JMCské rady, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jaroslava ze Vchyuic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království Českého, Zachariáše Káby z Rybňan, místosudího království Českého, Bohuslava z Michalovic oc, místoplsaře království Českého, Jana Karla Voračického z Paběnic, JMti králové úředníka při dskách zemských, Adama Ryzmberského z Janovic, úředníka podkomořího při dskách zemských, Jindřicha Chanovského Dlúhoveského z Dlouhé Vsi, písaře menších desk zemských: Kryštof z Lobkovic na Pátku a Divících, JMti císaře Římského rada, nejstarší komorník, nejvyšší hofmistr a kameraeistr království Českého, Zdeněk z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší kancléř království českého, JMti císaře Římského rada, Heřman nejstarší z Říčan na Kosové Hoře, Červené Staré Řečici a Novém Rychnově, JMCské rada, Jan Sezima z Sezimova Oustí a na Ouští, dědičný kráječ království českého, JMCské rada, Teobald Švihovský z Ryzmburka a z Švihová a na Horažďovicích, JMCské rada, Ferdinand purkrabě z Donína, JMCské rada a president nad apelacími na hradě Pražském, z pánův; Purkhart Točník z Křimic na Prostiboři a Křimicích, podkomoří království českého a JMCské rada, Hendrych Kapoun z Svojkova a na Beroničkách, JMCské rada, Ctibor Tiburcí Žďárský ze Ždáru a na Kladně, hejtman Menšího města Pražského, JMCské rada, Jiřík Gerštorf z Gerštorfu na Cholticích, JMCské rada, Diviš Černín z Chudenic a na Nedrahovicích, JMCské truksas, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP