449. Stavové království Českého dávají přitisknouti pečet zemskou na list mocný komisařům vypraveným na Karlštejn ku prozkoumání listin týkajících se statku manských koruně České náležejících jakož i statků od tohoto království v cizích zemích zastavených.

26. února 1604. — Zápis t kvaternu "Relací zlatý 1602 — 1606. č. 51 fol. E. 7. b. v arch. zem. král. Česk.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecným, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto tisícího šestistého čtvrtého a zavřín téhož léta v outerej po památce Stolování svatého Petra, ráčili jsou rozkázati pečeť zemskou k listu mocnému komisařům od stavův tímto sněmem voleným, kdeří na zámek Karlštejn sjeti a někderé snesení a smlouvy mezi království[m] Českém [sic] a někderejmi zeměmi dědičnejmi JMCské mezi majestáty a privilejima zemskými na témž zámku Karlštejně, nicmíně na statky manské JMCské jakožto králi českému a koruně tyto náležející, i také že by někderé [sic] vzáctoí statkové od tohoto království v cizích zemích v skrovných sumách zastaveni bejti měli, to všeckno s pilností vyhledati a, co by se tak našlo a vyhledalo, aby přípisy těch všech věcí pod zemskou pečetí na hrad Pražský ke dskám zemským dány aneb in originali, jakž se toho potřeba uzná, vzaty býti mohly, přitisknouti.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Adama z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyššího sudího království Českého a JMCské rady, Wolfa Novohradského z Kolovrat na Lnářích, Vintrberce a Opalce, nejvyššího sudího království českého a JMCské rady, Jana z Klenového a z Janovic na Žinkovech a Žitíně, nejvyššího písaře království českého a JMCské rady, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských, Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království českého, Zachariáše Káby z Rybňan, místosudího království Českého, Bohuslava z Michalovic a na Rvenicích, místopísaře království českého, Jana Karla Voračického z Paběnic, JMti králové úředníka při dskách zemských, Adama Ryzmberskýho z Janovic, úředníka podkomořího při dskách zemských, Jindřicha Chanovského Dlúhoveskýho z Dlouhé Vsi, písaře menších desk zemských: Kryštof z Lobkovic na Pátku a Divících, JMti císaře Římského rada, nejstarší komorník, nejvyšší hofmistr a kammrmejster království Českého, Zdeněk z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší kancléř království českého, JMti císaře Římského rada, Heřman nejstarší z Říčan na Kosové Hoře, Červené Staré Řečici a Novém Rychnove, JMCské rada, Jan Sezima Sezimova Oustí a na Ouští, dědičný kráječ království českého, JMCské lada, Teobald Švihovský z Ryzmburka a z Švihová a na Horažďovicích, JMCské rada a kráječ, Ferdinand purkrabě z Donina, president nad apelacími na hradě Pražském, JMCské rada, z pánův; Purkhart Točník z Křimic na Prostiboři a Křimicích, podkomoří království českého, JMCské rada, Hendrych Kapoun z Svojkova a na BěroniČkách, JMCské rada, Ctibor Tiburcí Ždárský ze Ždáru a na Kladně, hejtman Menšího města Pražského, JMCské rada, Jiřík Gerštorf z Gerštorfu a na Cholticích, JMCské rada, Diviš Černín z Chudenic a na Nedrahovicích, JMCské truksas, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP