10.

Na Třeboni, 21. ledna 1605.Václav Břežan, archivář p. Petra z Rožmberka, knězi Matěji Cyrovi: pán z Rožmberka sotva přijede na sněm, ale souhlasí s tím, co tam Bratři chtějí podniknouti stran náboženství.

Z orig. konceptu Březanova v arch. Třeboňském vydal úplně Salaba, Korrespondence kn. Matěje Cyra etc., str. 22 č. 14.

.... Dále žádáte věděti, [Viz č 9.] ráčí-li se J. Mt. k sněmu do Prahy strojiti. Oznamovati ráčí, že sotva pro nedostatek zdraví a cesty nepříjemnost i jiné některé příčiny na tu cestu vydati se mínit ráčí, anobrž J. Mti. cís. omluvná se učiniti ráčil. [Protože se p. Petr z Rožmberka nejmenuje mezi relátory sněmu hromničného (srov. č. 40), je patrno, že na sněmu tom skutečně nebyl přítomen.] Dále, co byste s otci milými a jinými starším Jednoty strany ozvání k těm mandátům za slušného usoudili, proti J. Mti. pánu nebude, abyste toho ve jméno Boží před se vzíti neměli, k čemuž od Pána Boha požehnání žádati a v ochranu Všemohoucího sebe i Vás všecky poručena činiti ráčí. [Ve skutečnosti Bratři na sněmu nic nepodnikli.] Datum na Třeboni 21. ianuarii 1605....
Přihlásit/registrovat se do ISP