18.

3. února 1605.Cís. Rudolf II. stavu panskému na sněmu českém: přimlouvá se za přijetí rytíře Jindřicha z Logu, jeho bratra Davida a strýce Kryštofa do stavu panského.

Souč. opis v arch. místodrž. v Praze, sv. 114: Missiven vom J. 1605, fol. 24 č. 3.

Rudolf etc. Vysoce urození a urození, věrní naši milí! Milostivě vás tejna činiti neráčíme, že sme od urozeného Hendrycha z Logu, rytíře [Jindřich z Logu (Logau) byl v těchto létech královským hejtmanem v hrabství Kladském. Již r. 1596 byli on i jeho bratr David přijati za obyvatele království Českého a učinili 20. března 1596 přiznání k zemi podle zřízení zemského (orig. v zem. arch.). Viz též č. 38.]; též Davida z Logu na Guczmansdorfu a Czaubicz, bratra, a Krištofa z Logu na Smidařích, strejce jeho, věrných našich milých, za tuto milostivou přímluvu k vám, abyste je do stavu vašeho panského mezi sebe přijali, ve vší poníženosti snažně prošeni, kdež jsouce my nadepsanému Hendrychovi z Logu, též bratru a strejci jeho pro věrné služby nám a slavným předkům našim od nich samých a rodu jejich od "dávních časův se vší poddaností činěné, aby je tím chtivěji a ochotněji vykonávati hleděli (jakž pak tím povinni budou), vší milostí naší císařskau a královskau nakloněni, k vám se za ně milostivě přimlouvati ráčíme, abyste je bratří a strejce z Logu do stavu vašeho panského mezi sebe podle starobylého chvalitebného pořádku a obyčeje přijali a této naší císařské a královské přímluvy (kteréž se oni nemálo těší), jakž o vás pochybovati neráčíme, skutečně užíti dali, a my vám to milostivě spomínati a nahrazovati ráčíme. Dán ve čtvrtek po památce očišťování panny Marie léta 1605.
Přihlásit/registrovat se do ISP