19.

V Praze, 4. února 1605.Cís. Rudolf II. stavu panskému na sněmu českém: přimlouvá se za přijetí Purkarta Střely z Rokyc a sestry jeho Aleny do stavu panského.

Opis souč. v arch. místodrž. v Praze, sv. 114: Missiven vom J. 1605, fol. 25 č. 4.

Rudolf etc. Vysoce urození, urození, věrní naši milí! Milostivě vás tejna činiti neráčíme, že jest na nás poníženě vznesl slovutný Purkhart Střela z Rokyc a na Cerhenicích, [Purkart Střela z Rokyc ze staročeské rodiny vladycké, syn Mikuláše Střely zemřelého 1592. Z listu cís. Rudolfa II. z 10. kv. 1607 (arch. místodrž. sv. 116: Missiven vom J. 1607, fol. 74 č. 20) se dovídáme, že bylo mu po dodání této přímluvy císařovy od stavů "za odpověď dáno, když léta svá dospělá a přirozená jmíti bude, aby o to připomenutí učinil, že má žádosti své vedle též milostivé přímluvy naší císařské, nemajíce v tom mimo níže psanou příčinu, že let svých dospělých nemá, žádného rozmyšlení, užíti."] věrný náš milý, kterak by toho celého a dokonalého oumyslu byl toho při vás se vší náležitou uctivostí vyhledávati, abyste jej s Alinou sestrou jeho mezi sebe do stavu vašeho panského přijali, však pro lepší, podstatnější té věci fedruňk nás k vám za tuto milostivou přímluvu naši císařskou poníženě prosíce. Kdež znajíce my žádost nadepsaného Střely slušnou býti a jsouce taky k němu pro služby předkův jeho, nám a předkům našim, Římským císařům a králům Českým slavných a svatých pamětí, vždyckny věrně, opravdově a náležitě v mnohých příčinách činěné, vší milostí naší císařskou a královskou nakloněni i také, aby on potomně následujíce šlépějí předkův svých, nám tolikéž ve vší poddanosti věrně, náležitě sloužiti (jakož pak i tím povinen bude) hleděl a se snažoval, protož se k vám za něho milostivě přimlouvati a té naděje býti ráčíme, když toho nadepsaný Střela při vás náležitě při nynějším sněmu vyhledávati a za to žádati bude, že jeho mezi sebe (a zvláště, poněvadž jest s mnohými rody stavu panského v tomto království Českém spřízněn i také k vám všelijakou náležitou šetrnost a uctivost vykonávati připovídá) do téhož stavu vašeho panského podle starobylého chvalitebného spůsobu a obyčeje k milostivému zalíbení našemu přijíti odporní nebudete, nýbrž jemu této milostivé přímluvy naší císařské, kteréž se on těší, vskutku užíti dáte, což my vám vší milostí naší císařskou a královskou spomínati a vynahrazovati chtíti ráčíme. Dán na hradě našem Pražském v pátek po Hromnicích léta 1605.
Přihlásit/registrovat se do ISP