20.

V Praze, 4. února 1605.Cís. Rudolf II. stavu rytířskému v království Českém: přimlouvá se za přijetí Pavla Jamenského z Jamného do stavu rytířského.

Opis souč. v arch. místodrž. v Praze sv. 114: Missiven vom J. 1605, fol. 25 č. 5.

Rudolf etc. Stateční a slovutní, věrní naši milí! Milostivě vás tejna činiti neráčíme, že jest na nás poníženě vznesl poctivý Pavel Jamenský z Jamného, věrný náš milý, kterak by toho oumyslu byl při vás toho se vší náležitou uctivostí vyhledávati, abyste jej mezi sebe do stavu vašeho rytířského přijali, však pro dostatečnější a lepší fedruňk nás za tuto milostivou přímluvu naši císařskou k vám poníženě prosíce. Kdež znaje my nadepsaného Jamenského poníženou prosbu slušnou býti a jsouce také spraveni, že jest se vždycky dobře a náležitě choval, v službách a v místech poctivých zůstával i také s mnohými osobami stavu rytířského spříznil, protož se k vám za něho milostivě přimlouvati a té naděje bejti ráčíme, že jeho mezi sebe do stavu vašeho rytířského, když toho při vás náležitě vyhledávati a za to žádati bude, a zvláště, když k vám všelijakou šetrnost zachovávati připovídá (jakž pak tím i povinen bude), přijíti odporní nebudete, nýbrž jemu této milostivé přímluvy naší císařské, kteréž se on těší, vskutku užíti dáte, což my vám vší milostí naší císařskou spomínati chtíti ráčíme. Dán na hradě našem Pražském v pátek po Hromnicích léta 1605.
Přihlásit/registrovat se do ISP