II. Sjezd nejv. úředníkův a soudců zemských i osob volených sněmem k nařízení veřejné hotovosti.

(27. dubna - 5. května 1605.)

47.

V Praze, 1. dubna 1605.Cís. Rudolf II. Petru Vokovi z Rožmberka: aby se 27. dubna dostavil na hrad Pražský k jednání o veřejné hotovosti.

Orig. pap. s přitištěnou pečetí v kniž. švarcenberském arch. v Třeboni: Historica Nro. 6051. Podepsáni: "Rudolf; Sdenco Ad. Poppi de Lobkouicz, s. r. Bohemiae cancellarius; Ad mandatum Sacrae caes. Mtis. proprium: Jindřich z Písnice, Jan Menczl."

Rudolf etc. - Urozený, věrný náš milý! Jakož jest se na nyní jminulém sněmu obecním, léta tohoto šestnáctistého pátého na hradě Pražském při času památky Hromnic držaném, snesení z strany veřejné hotovosti stalo, a stavové nám a nejvyšším ouředníkům, soudcům zemským, radám soudu dvorského a komorního, též osobám z krajův voleným ten artykul v moc dali, jakž též zavření sněmovní to v sobě siřeji obsahuje a zavírá: [Viz č. 40.] i poněvadž toho veliká potřeba ukazuje, aby len artykul časně před sebe vzat a na místě postaven byl, protož tobě poroučeti ráčíme, aby v outerý po sv. Marku evangelistu Páně nejprve příští, to jest dvacátého šestého dne měsíce aprilis, jinak dubna, na noc do Prahy, ničemuž kromě moci Boží sobě překážeti nedadouc, konečně přijel a nazejtří ráno v osm hodin na půl orloji v kanceláři naší české dvorské na hradě Pražském se najíti dal, a ten velice potřebný artykul, a co v té věci zapotřebí bude, uvážiti a k vyřízení svému přivésti mohl. Na tom etc. - Dán na hradě našem Pražském v pátek po neděli postní, jež slově judica, léta etc. šestistého pátého a království našich Římského třicátého, Uherského XXXIII. a Českého též XXX.

[Adresa:] Vysoce urozenému Petrovi Vokovi z Rožmberka na Třeboni, vladaři domu Rožmberského, radě naší, věrnému milému. [Stejné pozvání poslané téhož dne Janu Jiřímu z Švamberka na Ronšperce, Boru a Vorlíku, nejv. sudí dvorskému král. Českého, zachovalo se v arch. Třeboňském sub Historica Nr. 6082. v originále, na němž je připsáno: "Dodáno v Praze, dne 20. aprilis 1605." Pozvání to otiskl neúplně Kameníček, Prameny ke vpádům Bočkajovců na Moravu, str. 32 č. V.]
Přihlásit/registrovat se do ISP