76.

[6. června] 1605.Stav městský žádá oba vyšší stavy, aby do žádosti, kterou chtějí podati císaři stran svobodného provozování náboženství pod obojí, pojali také stav městský.

Souč. opis v arch. Kutnohorském sub 6052 A 4. Na rubu připsáno: "Stav městský žádají vyšších 2 stavův, aby je k sobě v té žádosti, kterou J. Mti. cís. přednésti chtí, aby při náboženství svém pod obojí zůstaveni býti mohli, připojiti ráčili. Podána žádost při sněmě druhém letničném 1605".

V. Mti. vysoce urození páni páni, urození a stateční páni z rytířstva, páni milostiví a nám laskavě přízniví! - Máme toho jistou správu, že toho při J. Mti. cís. pánu, pánu nás všech nejmilostivějším skrze podané suplikování nyní při tomto obecním sněmě vyhledávati chtíti ráčíte, abyste při náboženství křesťanském pod obojí spůsobou tělo a krev pána Ježíše Krista přijímajícím zůstaveni byli, je sobě ubezpečené míti a volně a svobodně beze všech útiskuov je vykonávati mohli. Z čehož i my velice potěšeni jsouce, poznáváme, že jest srdce V. Mtí. k tomu otevříti a nastrojiti ráčil, abyste takovou pobožnou a křesťanskou péči a práci pro čest a slávu boží, spasení duší V. Mtí. vésti a před sebe vzíti ráčili. V čemž pán Buoh nebeský a dárce spasitedlné známosti rač V. Mti. osvěcovati, požehnání svého udělovati, moudrosti, prozřetedlnosti [v] obhajování čistého a pravého náboženství přidávati i tomu pomoc a průchod jmíti. A poněvadž pak nám i každému křesťanskému člověku o spasení duší svých se starati a touž péči, starost a práci pro čest a slávu boží i žádostivost dojití spasení vésti náleží, my pak v stavu o našem městském strana pod obojí přijímajících nemenších [V opise: "přiznávajících nejmenších".] nátiskuov a překážek, ale větších nad V. Mti. pociťujeme, však spolu s V. Mtmi. o to rádi pečovati chceme, jsouce s V. Mtmi. v náboženství u víře křesťanské pod obojí přijímající sjednoceni, abychom se pánu Bohu líbiti, náboženství takové křesťanské vésti a takovéž rovné milosti, ochrany a bezpečnosti od J. Mti. cís. užíti mohli. Toho však nám samým bez V. Mtí. činiti a v tom od V. Mtí. se oddělovati a odtrhovati nenáleží, nýbrž maje v pamětech vzáctných předkuov V. Mtí. s námi a s stavem naším v témž náboženství křesťanském sjednocení, srovnání a spojení a že jste společně s námi takového opatření a ubezpečení náboženství při Jich Mtech. předešlých králích českých vyhledávati a s námi v tom svornost, lásku společní míti ráčili, což nechtíce my aby k jakému zjinačení a rozdělení příčinou naší přicházeti mělo, k V. Mtem. se utíkáme a V. Mtí. za to se vší snažností a uctivostí velice služebně žádáme, že nám též milosti a lásky i přízně pánu Bohu i jeho svatým anděluom potěšitedlné příkladem vzáctných p. předkuov V. Mtí. dokázati, nás sobě v tom artykuli, což se takové pobožné žádosti vejš připomenuté dotýče, připojiti, do též suplikací V. Mtí. pojíti, podepsati a ji tolikéž na nás a stav náš městský, stranu pod obojí spůsobou přijímající, vztáhnouti, a čehož sobě v tom, abyste náboženství své bez překážek volně a svobodně vykonávati moci ráčili, při J. Mti. cís. králi pánu, pánu našem nejmilostivějším žádati, jednati chtíti ráčíte, téhož i nám a stavu našemu, abychom my jako v městech královských tak na gruntech našich pozemských téhož užíti a účastni učiněni býti mohli, žádati a jednati pomáhati ráčíte. Neb my jsouce u víře a náboženství pod obojí přijímající s V. Mtmi. sjednoceni, v tom rádi s V. Mtmi. státi a též suplikací dodávati nápomocni býti, V. Mtem. se toho každého času rádi odsluhovati chceme, jsouc k V. Mtem. té důvěrné naděje, že k nějakému roztržení toho společného dávno stvrzeného svazkuo a lásky příčinou býti neráčíte. S tím V. Mtem. v laskavou paměť se poroučíme a za brzkou odpověď s naplněním žádosti naší prosíme. Datum [Tak v opise.] [Srov. úvod, jakož i č. 75, 85 a 86.].

 
Přihlásit/registrovat se do ISP