77.

V Praze, 7. června 1605.Zápis o jednání vyslaných z měst na radnici Staroměstské.

Pův. zápis v arch. m. Prahy v rkpe. č. 1288: Manuál Starého m. Pražského 1604 - 1605, fol. 329.

Feria 3. post s. Trinitatis, 7. iunii.


Páni Pražané všech tří měst Pražských i z měst vyslaní znova pospolu v radě v Starém městě byli, [Srov. č. 75.] a včera co nahoře na zámku od Jich Mtí. stavu panského a rytířského [usneseno], uvažováno bylo:

1. Jakž jest léta 65. a 67. o vyslání a tažení osob se dalo, tak i k nynější potřebě užíti a zachovati se musí. [Srov. č. 69.]

2. O vypravení 10. člověka se s vyššími stavy srovnávati ráčí. In duplo i rejthaři z summy 10.000 kop gr. kde mají vedení a kdy vypraveni býti, povážení bude. [Srov. č. 71 odst. 1. a č. 83 odst. 1.]

3. Kdyby J. Mt. cís. do pole vytáhnouti ráčil, aby každej, vezma svůj lid, při něm zůstával. [Srov. č. 71 odst. 1 a č. 83 odst. 2.]

4. Vo 1000 kop vypůjčených, a člověka pátýho pro domácí bezpečnost aby zhotovili, vymustrovali a doma na hotově měli. [O jaké peníze tu jde, není mi známo; k ostatnímu srov. v usnesení sněmovním [č. 90] článek "o hotovosti domácí pro obhájení vpádův do země".]

5. Vzíti do pštolunku 2000 koní a pěších. [Viz č. 71 odst. 2.]

6. O vobjednání dvou miliounů, a to do 25 let, nemůže se povoliti od měst, protože prvý přes sto tisíc rukojmí jsou půjčených J. Mti. cís. k potřebám a nyní čtvernásobný náklad se již děje. [Srov. č. 71 odst. 4 a č. 83 odst. 4.]

7. Jednati o přímluvu J. Mti. cís. k Jich Mtem. pánům kurfirštům, kteří léno z království Českého mají, pro pomoc a ochranu země české. [Srov. č. 71 odst. 5.]

8. Vo sto tisíc rejnských zlatých k vypůjčení pro pány officíry, odkud by k zaplacení býti mohly, [Sjezd o veřejnou hotovost dal nejv. úředníkům a soudcům zemským moc vypůjčiti si na důstojníky veřejné hotovosti 100.000 kop míšeňských a ponechal budoucímu sněmu rozhodnuti o tom, jak by tato suma měla býti zaplacena. Viz č. 54; srov. č. 83 odst. 3 a v usnesení sněmovním [č. 90] článek "Svolení na 1 rok berně domovní pro sto tisíc dluhů".] nemohou najíti, jediné aby na pány officíry z domovních berní zbírky nahoře do kanceláře královské české se skládaly, a tři osoby z stavu panského, item tři z stavu rytířského zřízeny byly, kteří by takovéto berně domovní přijímali a nižádnému nic z nich nevydávali - však kdyby co komu z důležité potřeby vydati se mělo, páni vejběrčí aby se podepsali a potomně z toho pořádný počet učiniti ráčili -, ale na pány officíry je shromažďovali a schovávali.

9. V Chbě poněvadž mustrunk bude držán od pána p. Šelmberka, aby žádný z lidu vojenského škod se nedopouštěl, pakli by co toho se dáti chtělo, tehdy aby z pštolunku pro vejtržnost a škodu od kohokoliv z vojákův učiněnou poraženo bylo i na kanceláři stížnost podána. [Plukovník Reichart z Schönburka oznámil veřejnou vyhláškou z 15. května, že přehlídka jeho pluku, jenž byl najímán za peníze poskytnuté králem Španělským, bude se konati v Chebu ve. dnech 10. - 25. června. Více o tom viz dále; srov. č. 83 odst. 6.]

10. O drahotě řemeslníkův a obchodníkův aby se J. Mti. cís. jednou zadosti stalo. [Viz v úvodě; srov. č. 83 odst. 9.]

11. Supplikací pánův ouředníkův špitálských před vyslanými čtena, aby na vystavění mlejnův Helm[ových] pomoc učinili. [Starobylé mlýny Helmový nedlouho před tím vyhořely. Dne 16. května podali mlynáři starší zemští král.Českého radě Starého města Pražského relaci o mlýnech Helmových "nedávno pominulých dnův" vyhořelých, "jakým spůsobem by zase takový mlejny vyzdvihnouti se mohly." (Relace ta je zapsána v rkpe. 3011 arch. m. Prahy: Kniha mlynářská 2, fol. 642 - 644)]

12. Supplikací starších řezníkův přednesena. [Tato suplikace se týkala nejspíše řádu proti drahotě řemeslníků; víme aspoň, že řezníci Staroměstští podali nedlouho před tím suplikaci císaři, aby nebyli nuceni prodávati maso, kůži a lůj tak lacino, jak onen řád předpisoval. (Zápis z 23. kv. 1605 v arch. m. Prahy v rkpe. 1288: Manuál St. m. 1604 - 1605, fol. 327. Více o tom viz dále; o řádu proti drahotě řemeslníků viz v úvodě.)
Přihlásit/registrovat se do ISP