88.

V Praze, 13. června 1605.Stavové království Českého na sněmu shromáždění nařizují, aby přitištěna byla pečeť zemská k opisu majestátu krále Vladislava ze 17. února 1502.

Souč. zápis v arch. zemském v kvaternu 51 malého archivu stavovského: Relací zlatý 1602 - 1606, fol. K 23 b.

V pondělí po Božím těle.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého, na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto 1605. v středu po svatém Duše a zavřín téhož léta v outerý po Božím těle, ráčili poručiti pečeť zemskou k vejpisu z privilejí království Českého majestátu krále Vladislava z boží milosti Uherského, Českého, Dalmatského, Charvatského, markraběte Moravského, Lucemburského, Slezského knížete a Lužického markraběte, kteréhož datum jest na hradě Pražském ve čtvrtek po [!] neděli postní, kteráž slově Reminiscere, léta božího tisícího pětistého druhého, [Opisu toho bylo třeba ke sporu stava panského s Radslavem Vchynským; viz v usnesení sněmovním [č. 90] článek "O přitištění pečeti zemské k vejpisu privilegium krále Vladislava"; srov. též v úvodě. Privilegium Vladislavovo, o něž tu jde, má datum "ve čtvrtek před nedělí postní, kteráž slove Reminiscere", a nikoli tedy "po neděli, jak je nesprávně psáno v tomto zápise. Jeho text otiskl Gindely, Die Entwicklung des böhmischen Adels und der Inkolatsverhältnisse (Rozpravy kr. i. spol. nauk VII. ř., sv. 1, č. 3), viz úvod.] přitisknouti.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Adama z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejv. komorníka království Českého a J. Mti. cís. rady, Volfa Novohradského z Kolovrat na Lnářích, Vintrberce a Vopálce, nejv. sudího království Českého a J. Mti. cís. rady, Jana z Klenového a z Janovic na Žinkovech a Žitíně, nejv. písaře království Českého, J. Mti. cís. rady; též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Zachariáše Káby z Rybňan, místosudího království Českého, Jindřicha Chanovského z Dlouhé Vsi, písaře menších desk zemských: Kryštof z Lobkovic na Pátku a Divících, J. Mti. císaře Římského tejná rada, nejstarší komorník, nejv. hofmistr a kamrmejstr království Českého, Zdeněk z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejv. kancléř království Českého a J. Mti. cís. rada, Jan Jiří z Švamberka na Vorlíku a Ronšperce, nejv. sudí dvorský království Českého, J. Mti. cís. rada, Jan Sezima z Sezimova Oustí a na Ouští, J. Mti. cís. rada a dědičnej kráječ království Českého, Teobald Švihovský z Ryžmberka a z Švihová a na Horažďovicích, J. Mti. cís. rada, Adam mladší z Valdštejna na Hrádku nad Sázavou a Lovosicích, J. Mti. cís. rada, komorník a J. Mti. dvoru v království Českém maršálek, Vilém z Landštejna na Brloze a Sosni, J. Mti. cís. rada, z pánův; Purkart Točník z Křimic na Prostiboři a Křimicích, podkomoří království Českého, J. Mti. cís. rada, Kryštof Vratislav z Mitrovic a na Lochovicích a Protivíne, purkrabě Karlštejnský, J. Mti. cís. rada, Adam Hrzan z Harasova na Skalce, Landškrouně a Landšperce, J. Mti. cís. rada, Ctibor Tiburcí Žďárský ze Žďáru a na Kladně, J. Mti. cís. rada a hejtman Menšího města Pražského, Václav Budovec z Budova a na Hradišti nad Jizerou, J. Mti. cís. rada, Mikuláš Braum z Měřetic a na Lipně, z vladyk, jsouce k tomu z téhož plného sněmu vysláni.
Přihlásit/registrovat se do ISP