IV. Sněm svatobartolomějský.

(30. srpna - 5. září 1605.)

94.

V Praze, 19. července 1605.Rudolf II. rozepisuje sněm obecní království Českého ke dni 30. srpna r. 1605.

Dva souč. opisy v arch. musea král. Českého v odd. D, jiné opisy souč. v arch. města Prahy v rkpe. č. 112 (dříve 1083), fol. 368, a v arch. města Loun v rkpe. 1 D 2, fol. 91. Podepsáni: Rudolf; Sd. Ad. Poppi de Lobcovicz, s. regni Bohemiae cancellarius; Ad mandatum etc.: Jindřich z Písnice, Jan Menczl. Z opisův archivu musejního jeden je pořízen podle originálu poslaného do kraje Kouřimského, druhý do kraje Bechyňského. Mandát poslaný do kraje Kouřimského byl adresován krajským hejtmanům Zikmundovi Smiřickému ze Smiřic na Kostelci n. Černými lesy a Václavovi ze Vchynic a z Tetova na Zásmucích.

Rudolf etc. - Věrní milí! Jakož vám vůbec vědomé jest, že sme léta tohoto 1605. pro jisté nevyhnutedlné a vysoce důležité jakž království tohoto Českého a zemí k němu příslušejících, tak i všeho křesťanstva se dotýkající příčiny již po dvakrát sněmy obecní na hrad Pražský rozepsati, položiti a je držeti ráčili, tak že bychom slušnou příčinu měli rozepsáním tohoto třetího vás i jiných všech věrných poddaných našich milých milostivě ušetřiti a ušanovati, což bychom v pravdě a jistě milostivě rádi učinili, ale že vždy větší a těžší nebezpečenství na království toto a země k němu příslušející a tak na nás všecky od nepřátel krve a víry křesťanské se valí a ta potřeba nastává, pro kterou nikoliv toho pominouti moci neráčíme zase sněm obecní rozepsati, a protož vám i všem stavům království Českého, věrným poddaným našim milým, týž sněm na hrad náš Pražský v outerej po památce sv. Bartoloměje, to jest 30. dne nastávajícího měsíce srpna, tímto listem naším pokládati a všechněm i jednomu každému zvláště milostivě poroučeti ráčíme, abyste se z týchž vysoce důležitých a nevyhnutedlných příčin, pamatujíc na to, že se tu netoliko nás, krále a pána vašeho, ale také manželek, dítek, jmění a vší milé vlasti vaší dotýče, v pondělí před tím do Prahy, ničímž se nevymlouvajíce ani zastírajíce, konečně a jistotně sjeli a hned nazejtří, to jest v outerý, tím raněji k předložení a přednesení sněmovnímu na paláci hradu Pražského podle starobylého a chvalitebného obyčeje a pořádku najíti se dali; města pak naše královská posly a vyslaný své k témuž sněmovnímu jednání, co se jich tak tu dotýkati aneb jim náležeti bude, z prostředku svého s plnou mocí vypravili. Kdež vědouce o tom a znajíce vůli i jisté poručení naše císařské a královské bejti, nepochybujem, že se tak poddaně a poslušně zachováte. Jestliže by pak kteří z vás nepřijeli a doma přes toto poručení naše (ač té naděje býti neráčíme) zůstali, však nicméně ti, kteříž se tak sjedou, s námi jednati a zavírati moc míti, a jiní tomu vedle nich dosti činiti povinni budou; jinače nikoliv nečiníce. - Dán na hradě našem Pražském v outerý po rozeslání sv. apoštolů léta 1605. a království našeho Římského 30., Uherského 33. a Českého též 30. [Že již 11. července bylo rozhodnuto o svolání sněmu, vysvítá ze zápisu nejv. kancléře Zd. z Lobkovic o poradě nejv. úředníků zemských z toho dne (v Diariu kancléřově v kníž. arch. v Roudnici: F 9. 45. Nr. 4, fol. 153); činí se tu zmínka o osobách, které "brevi huc convenient ad comitia".]
Přihlásit/registrovat se do ISP